Tuyển tập những bài hướng dẫn lập trình JavaScript cơ bản, giúp bạn làm quen và nắm được những kiến thức cốt lõi của ngôn ngữ lập trình này.

  • != và !== trong JavaScript khác gì nhau? != và !== trong JavaScript khác gì nhau?
    JavaScript bao gồm các toán tử như trong các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != và !== trong JavaScript.
  • == và === trong JavaScript khác gì nhau? == và === trong JavaScript khác gì nhau?
    Toán tử == so sánh cân bằng trừu tượng (abstract equality), tức là nó thực hiện các chuyển đổi loại cần thiết trước khi so sánh đẳng thức. Còn toán tử === so sánh cân bằng nghiêm ngặt (strict equality), nghĩa là nó sẽ không thực hiện chuyển đổi loại.