Hàm tuple() trong Python

Hàm Tuple trong Python là gì? Cách dùng hàm Tuple trong Python như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Tuple trong Python

  • Tuple được dùng để lưu nhiều mục trong một biến đơn lẻ.
  • Tuple là một trong số 4 kiểu dữ liệu được tích hợp trong Python để lưu bộ sưu tập dữ liệu.
  • Một tuple là một bộ sưu tập được sắp xếp thứ tự và không thể thay đổi.
  • Các tuple được viết cùng với ngoặc tròn.

Ví dụ tạo một tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple)

Các mục tuple

Như đã nói từ đầu, các mục tuple trong Python được sắp xếp theo thứ tự, không thể thay đổi và cho phép trùng lặp các giá trị

Các mục tuple được đánh chỉ mục, đầu tiên có index [0], thứ hai có index [1].

Theo thứ tự

Các mục đều có thứ tự định sẵn và không thể thay đổi.

Cho phép trùng lặp

Vì mọi tuple được index, chúng cần có các mục cùng giá trị:

Ví dụ:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry", "apple", "cherry")
print(thistuple)

Độ dài tuple

Để xác định số lượng mục có trong một tuple, dùng hàm len(). Ví dụ:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(len(thistuple))

Cú pháp cơ bản của hàm tuple() trong Python

tuple(iterable)

Tham số của hàm tuple()

Hàm tuple() trong Python có tham số :

  • iterable: các iterable được tích hợp sẵn (như list, string, dict) hoặc iterator object.

Giá trị trả về từ tuple()

  • Nếu không có tham số nào được truyền, tuple() trả về một tuple rỗng.
  • Nếu tham số iterable được truyền, tuple() trả về tuple tương ứng.

Ví dụ: Cách tạo tuple bằng tuple()?

t1 = tuple()
print('t1=', t1)

# tạo một tuple từ list
t2 = tuple([2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20])
print('t2=', t2)

# tạo một tuple từ string
t1 = tuple('Quantrimang')
print('t1=',t1)

# tạo một tuple từ dictionary
t1 = tuple({1: 'one', 2: 'two'})
print('t1=',t1)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

t1= ()
t2= (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
t1= ('Q', 'u', 'a', 'n', 't', 'r', 'i', 'm', 'a', 'n', 'g')
t1= (1, 2)

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Sáu, 06/01/2023 17:04
54 👨 3.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Python