Hàm bin() trong Python

Trong lập trình Python, hàm bin() chuyển đổi và trả về chuỗi nhị phân của số nguyên đã cho. Vậy cú pháp của hàm bin(), tham số và cách sử dụng hàm bin() như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Cú pháp hàm bin() trong Python

bin(num)

Các tham số của hàm bin():

Hàm bin() chỉ có một tham số là num, tức số nguyên cần lấy chuỗi nhị phân. Nếu tham số không phải là số nguyên, nó phải thực thi phương thức __index__() để trả về số nguyên.

Hàm bin() trả về giá trị nào?

Hàm bin() trả về một chuỗi nhị phân tương ứng của số nguyên đã cho. Nếu không chỉ định một số nguyên sẽ tạo ra TypeError, làm nổi bật kiểu dữ liệu không được hiểu là số nguyên.

Ví dụ về hàm bin()

Ví dụ 1: Lấy chuỗi nhị phân của số nguyên

so = 10
print('Chuỗi nhị phân của ', so, 'là: ', bin(so))

#Kết quả đầu ra: 
Chuỗi nhị phân của 10 là: 0b1010

Ví dụ 2: Dùng __index__() để chuyển đối tượng sang nhị phân

class So_luong:
  hoa_hong = 5
  hoa_dao = 10
  hoa_sen = 15

  def __index__(sl):
    return sl.hoa_hong + sl.hoa_dao + sl.hoa_sen

print('Chuỗi nhị phân của So_luong là: ', bin(So_luong()))

#Kết quả đầu ra:
Chuỗi nhị phân của So_luong là: 0b11110

Từ giờ, bất cứ khi nào cần lấy giá trị nhị phân của một số, đối tượng, bạn chỉ cần sử dụng hàm bin() là xong.

Thứ Hai, 07/11/2022 09:08
52 👨 10.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python