Hàm __import__() trong Python

__import __() là một hàm nâng cao được gọi bởi câu lệnh import trong Python.

Cú pháp hàm __import __() trong Python

__import__(name, globals=None, locals=None, fromlist=(), level=0)

Tham số của hàm __import __():

  • name: tên của module cần nhập.
  • globalslocals: sử dụng để xác định cách diễn giải tên.
  • fromlist: tên của các đối tượng hoặc mô hình con nên được nhập từ module được cung cấp theo name.
  • level: chỉ định nên sử dụng import tuyệt đối hay tương đối.

Lưu ý: Đây là một hàm nâng cao không cần thiết trong việc sử dụng lập trình Python thường xuyên.

Hàm này được gọi bởi câu lệnh import. Nó được sử dụng để thay đổi ngữ nghĩa của câu lệnh import (bằng cách nhập module __builtin__ và gán cho __builtin __.__ import__). Tuy nhiên, hiện nay nó được thay thế bởi việc sử dụng import hooks đơn giản hơn, Quantrimang sẽ giới thiệu ở một bài khác. Vì vậy việc sử dụng trực tiếp __import __() là rất hiếm, trừ trường hợp bạn muốn nhập module chỉ biết mỗi tham số tên trong thời điểm chạy.

Ví dụ: Cách __import __() hoạt động trong Python

mathematics = __import__('math', globals(), locals(), [], 0)

print(mathematics.fabs(-2.5))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

2.5

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Chủ Nhật, 26/05/2019 08:55
46 👨 14.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Python