Hàm any() trong Python

Trong Python, hàm any() kiểm tra bất kì mục nào trong danh sách là True hay không, nếu có nó sẽ trả về kết quả là True. Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.

Cú pháp của hàm any() trong Python

any(iterable)

Các thông số của hàm any()

Tham số duy nhất của hàm any()iterable (có thể là list, string, dictionary,...) trong Python.

Giá trị trả về của hàm any()

Hàm any() trả về:

  • True nếu có ít nhất 1 phần tử trong iterable là True.
  • False nếu tất cả các phần tử trong iterable là False hoặc iterable rỗng.

Cụ thể hơn, các giá trị mà hàm any() trả về được tóm tắt trong bảng sau:

KhiGiá trị trả về
Tất cả các giá trị TrueTrue
Tất cả các giá trị FalseFalse
Một giá trị true (còn lại False)True
Một giá trị false (còn lại True)True
Iterable rỗngFalse

Ví dụ về hàm any() trong Python

Ví dụ 1: Cách sử dụng any() với List

ds = [1, 2, 3, 5, 0]
print(any(ds))

ds = [0, False]
print(any(ds))

ds = [0, False, 8]
print(any(ds))

ds = []
print(any(ds))

Chương trình trên dùng hàm any() để trả về giá trị cho các list cho trước. 0 và False là 2 giá trị False, các giá trị khác hai giá trị này là True, bao gồm '0' hoặc "0" (có dấu nháy) là True. Khi chạy chương trình trên ta được kết quả là:

True
False
True
False

Ví dụ 2: Cách sử dụng any() với String

a = "Quantrimang.com"
print(any(a))

a = '0'
print(any(a))

a = ''
print(any(a))

Khi bạn chạy chương trình trên sẽ nhận được kết quả như sau:

True
True
False

Ví dụ 3: Cách sử dụng any() với Dictionary

Trong trường hợp của dictionary, nếu tất cả các key (không phải giá trị) là False thì any() trả về False. Nết ít nhất một key là True, any() trả về True.

d = {0: 'False'}
print(any(d))

d = {0: 'False', 1: 'True'}
print(any(d))

d = {0: 'False', False: 0}
print(any(d))

d = {}
print(any(d))

d = {'0': 'False'}
print(any(d))

Bạn còn nhớ kiểu dữ kiệu dictionary không, hãy nhớ là hàm any() dựa vào key của dictionary để trả về giá trị. Khi chạy chương trình trên ta sẽ được kết quả sau:

False
True
False
False
True

Đó là những kiến thức cơ bản nhất về hàm any() trong Python. Ngoài ra, còn có rất nhiều hàm Python tích hợp sẵn khác, bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Xem thêm các bài Python khác:

Thứ Hai, 07/11/2022 08:59
51 👨 5.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Python