Hàm property() trong Python

Cú pháp hàm property() trong Python

Cú pháp của hàm property() trong Python là:

property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None)

Tham số của hàm property()

Hàm property() nhận các tham số sau:

 • fget (tùy chọn): Chức năng nhận giá trị thuộc tính, mặc định là None
 • fset (tùy chọn): Chức năng thiết lập giá trị thuộc tính, mặc định là None
 • fdel (tùy chọn): Chức năng xóa giá trị thuộc tính, mặc định là None
 • doc (tùy chọn): Một chuỗi chứa tài liệu (docstring) cho thuộc tính, mặc định là None
Hàm property() giúp lập trình viên tiết kiệm được thêm một chút thời gian
Hàm property() giúp lập trình viên tiết kiệm được thêm một chút thời gian

Giá trị trả về từ hàm property()

property() trả về thuộc tính property từ các getter, setter và deleter đã được thiết lập.

Nếu không có đối số nào, property() trả về một thuộc tính cơ sở không chứa bất kỳ getter, setter hay deleter nào.

Nếu doc không được cung cấp, property() sẽ lấy docstring của getter.

Ví dụ 1: Tạo thuộc tính với getter, setter và deleter

# Giải thích hàm property()
class Quantrimang: 
  def __init__(self, value): 
    self._value = value 
     
  # getting the values 
  def getValue(self): 
    print('Getting value') 
    return self._value 
     
  # setting the values 
  def setValue(self, value): 
    print('Setting value to ' + value) 
    self._value = value 
     
  # deleting the values 
  def delValue(self): 
    print('Deleting value') 
    del self._value 
   
  value = property(getValue, setValue, delValue, ) 
 
# passing the value 
x = Quantrimang('QuanTriMang.com') 
print(x.value) 
 
x.value = 'QTM'
 
del x.value 

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là:

Getting value
QuanTriMang.com
Setting value to QTM
Deleting value

Ở đây, _value được dùng như một biến số riêng, lưu trữ tên của lớp Quantrimang.

Đồng thời chúng ta cũng thiết lập:

 • Phương thức getter getValue để nhận tên của đối tượng
 • Phương thức setter setValue để thiết lập tên của đối tượng
 • Phương thức deleter delValue để xóa tên của đối tượng

Bây giờ, chúng ta thiết lập tên thuộc tính property mới bằng hàm property().

Trong đoạn code ở trên, sử dụng x.value sẽ gọi các hàm getValue làm getter, setValue làm setter và delValue làm deleter. Tất cả các hàm đều được thực thi và cho ra những gì như chúng ta thấy trong ô kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng @property decorator

Thay vì sử dụng hàm property(), bạn có thể sử dụng @property decorator trên Python để thiết lập getter, setter và deleter.

Dưới đây là đoạn code ví dụ:

class QTM:
  def __init__(self, name):
    self._name = name

  @property
  def name(self):
    print('Lấy tên')
    return self._name

  @name.setter
  def name(self, value):
    print('Thiết lập tên thành ' + value)
    self._name = value

  @name.deleter
  def name(self):
    print('Xóa tên')
    del self._name

p = QTM('Quantrimang.com')
print('Tên là:', p.name)
p.name = 'Quantrimang'
del p.name

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là:

Lấy tên
Tên là: Quantrimang.com
Thiết lập tên thành Quantrimang
Xóa tên

Ở đây, chúng ta sử dụng @property decorator thay cho hàm property().

Đầu tiên, chúng ta chỉ định phương thức name() cũng là một thuộc tính của lớp QTM. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng @property đằng trước getter như bạn thấy trong ô code.

Tiếp theo, chúng ta sử dụng tên thuộc tính để chỉ định setter và deleter.

Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng @name.setter cho phương thức setter và @name.deleter cho phương thức deleter.

Hãy lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng cùng một phương thức name với các định nghĩa khác nhau để chỉ định getter, setter và deleter.

Bây giờ, bất cứ khi nào chúng ta sử dụng hàm p.name, nó sẽ gọi hàm getter, setter và deleter thích hợp, tạo ra kết quả như trên.

Thứ Sáu, 19/06/2020 21:42
32 👨 1.654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học Python