Hàm frozenset() trong Python

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi.

Frozen set là một phiên bản bất biến của một đối tượng set trong Python, chỉ khác là phần tử của set có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào, còn các phần tử của frozen set vẫn giữ nguyên sau khi tạo.

Do đó, các frozenset có thể được sử dụng làm key trong Dictionary hoặc làm thành phần của set khác.

Cú pháp hàm frozenset() trong Python:

frozenset([iterable])

Các tham số của hàm frozenset()

  • iterable (Tùy chọn): iterable chứa các phần tử để khởi tạo frozenset. Iterable có thể là set, dictionary, tuple...

Giá trị trả về từ frozenset():

Phương thức frozenset() trả về một frozenset bất biến được khởi tạo với các phần tử iterable đã cho.

Ví dụ 1: Hàm frozenset() hoạt động thế nào?

# tuple nguyen am
nguyenam = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

fSet = frozenset(nguyenam)
print('frozen set:', fSet)

Output trả về:

frozen set: frozenset({'a', 'e', 'u', 'o', 'i'})

Ví dụ 2: frozenset() cho Dictionary

# random dictionary
person = {"ten": "Quach Tinh", "tuoi": 23, "gioi tinh": "nam"}

fSet = frozenset(person)
print('frozen set:', fSet)

Kết quả trả về:

frozen set: frozenset({'tuoi', 'gioi tinh', 'ten'})

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Chủ Nhật, 28/07/2019 15:55
53 👨 3.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Python