Hàm issubclass() trong Python

Hàm issubclass() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem một đối tượng (tham số thứ nhất) có phải là một lớp con của classinfo (tham số thứ hai) hay không.

Cú pháp hàm issubclass() trong Python

issubclass(object, classinfo)

Các tham số của hàm issubclass()

Hàm issubclass() có 2 tham số:

 • object: đối tượng cần kiểm tra
 • classinfo: class, type, hoặc tuple

Giá trị trả về từ issubclass()

Hàm issubclass() trả về:

 • True nếu đối tượng là một lớp con subclass của lớp hoặc bất kỳ phần tử nào của tuple.
 • False nếu ngược lại.

Ví dụ: Hàm issubclass() hoạt động thế nào?

class DaGiac:
 def __init__(loaiDagiac):
  print('Da giac la ', loaiDagiac)

class TamGiac(DaGiac):
 def __init__(self):
  DaGiac.__init__('tamgiac')
  
print(issubclass(TamGiac, DaGiac))
print(issubclass(TamGiac, list))
print(issubclass(TamGiac, (list, DaGiac)))
print(issubclass(DaGiac, (list, DaGiac)))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

True
False
True
True

Lưu ý là lớp cũng được coi là một lớp con của chính nó.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Hai, 26/08/2019 08:19
55 👨 866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học Python