Hàm divmod() trong Python

Hàm divmod() trong Python trả về một tuple bao gồm thương và số dư khi tham số 1 (số bị chia) chia cho tham số 2 (số chia)

Cú pháp hàm divmod() trong Python

divmod(x, y)

Các tham số của hàm divmod()

divmod() có hai tham số:

  • x: tử số (số bị chia)
  • y: mẫu số (số chia)

x, y không phải số phức.

Giá trị trả về từ divmod()

  • Hàm divmod() trả về một tuple (q,r), với q là thương số và r là số dư của (x,y).
  • Nếu xy là số nguyên, giá trị trả về từ divmod() sẽ là (a // b, x% y).
  • Nếu x hoặc yfloat, kết quả là (q, x% y). Ở đây, q là toàn bộ thương số.

Ví dụ: Hàm divmod() hoạt động trong Python

print('divmod(8, 3) = ', divmod(8, 3))
print('divmod(3, 8) = ', divmod(3, 8))
print('divmod(5, 5) = ', divmod(5, 5))

# code by Quantrimang.com
# divmod() với Float

print('divmod(8.0, 3) = ', divmod(8.0, 3))
print('divmod(3, 8.0) = ', divmod(3, 8.0))
print('divmod(7.5, 2.5) = ', divmod(7.5, 2.5))
print('divmod(2.6, 0.5) = ', divmod(2.6, 0.5))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

divmod(8, 3) = (2, 2)
divmod(3, 8) = (0, 3)
divmod(5, 5) = (1, 0)
divmod(8.0, 3) = (2.0, 2.0)
divmod(3, 8.0) = (0.0, 3.0)
divmod(7.5, 2.5) = (3.0, 0.0)
divmod(2.6, 0.5) = (5.0, 0.10000000000000009)

Bài trước: Hàm dir() trong Python

Bài tiếp: Hàm enumerate() trong Python

Thứ Ba, 27/09/2022 13:37
53 👨 7.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Python