Hàm chr() trong Python

Trong Python, hàm chr() trả về một kí tự (một chuỗi) từ một số nguyên mà số nguyên ấy là đại diện cho mã unicode của ký tự được trả về. Vậy cú pháp của hàm chr(), tham số và cách sử dụng hàm chr() như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Cú pháp hàm chr() trong Python

chr(i)

Các thông số của hàm chr()

  • Hàm chr() kèm theo một tham số đơn hoặc một số nguyên i
  • Phạm vi hợp lệ của số nguyên là từ 0 đến 1.114,111.

Giá trị trả lại từ chr()

Hàm chr() trả lại giá trị:

  • Một kí tự (một chuỗi) có mã Unicode là (i).
  • Nếu (i) nằm ngoài phạm vi hợp lệ, chương trình sẽ thông báo ValueError

Ví dụ:

print(chr(97))
print(chr(65))
print(chr(1200))

Chạy đoạn mã trên, chương trình sẽ trả về kết quả là:

a
A
Ұ

Thử một ví dụ có (i) nằm ngoài phạm vi cho phép của chương trình:

print(chr(-1))

Lập tức ta có kết quả ValueError:

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 print(chr(-1))
ValueError: chr() arg not in range(0x110000)
Thứ Hai, 07/11/2022 09:51
4,45 👨 14.253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Python