Hàm print() trong Python

Hàm print() trong Python có tác dụng hiển thị dữ diệu ra màn hình khi chương trình thực thi.

Cú pháp đầy đủ của print():

print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

Tham số của hàm print():

 • objects: đối tượng được in, có thể có nhiều đối tượng. Sẽ được chuyển đổi thành chuỗi trước khi hiển thị ra màn hình.
 • sep: cách tách riêng các đối tượng, giá trị mặc định là một khoảng trắng .
 • end: giá trị cuối cùng được in ra màn hình.
 • file: mặc định hàm print sẽ ghi nội dung vào file sys.stdout.
 • flush: giá trị mặc định giá trị là False.

Lưu ý: sep, end, file và flush đều là các tham số keyword. Nếu bạn muốn sử dụng tham số sep, bạn phải dùng như này:

print(*objects, sep = 'separator')

không được sử dụng:

print(*objects, 'separator')

Ví dụ 1: Cách print() hoạt động trong Python

print("Học Python rất thú vị.")

a = 5
# 2 object
print("a =", a)

b = a
# 3 object
print('a =', a, '= b')

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Học Python rất thú vị.
a = 5
a = 5 = b

Trong 3 câu lệnh ở ví dụ trên, chỉ có duy nhất tham số object được sử dụng trong các câu lệnh.

Ví dụ 2: print () với các tham số separatorend

a = 5
print("a =", a, sep='00000', end='\n\n\n')
print("a =", a, sep='0', end='')

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

a =000005a =05

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Chủ Nhật, 26/05/2019 16:34
4,67 👨 33.306
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Võ Hoàng Tú
  Võ Hoàng Tú

  Ad ơi python3 viet như này: print(*objects, 'separator')  được rồi mà

  Thích Phản hồi 10:57 04/08