Hàm bool() trong Python

Bool trong Python là gì? Hàm Bool trong Python được dùng như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False) sử dụng thủ tục kiểm tra sự thật tiêu chuẩn. Vậy cách sử dụng hàm bool() ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cú pháp của hàm bool()

bool([gia_tri])

Các tham số của hàm bool():

Thông thường, tham số của hàm bool() sẽ là một giá trị. Không bắt buộc phải truyền giá trị cho hàm bool(), và trong trường hợp không có giá trị, hàm bool() sẽ trả về False.

Hàm bool() trả về giá trị nào?

Hàm bool() trả về True hoặc False:

 • False: Nếu giá trị False hoặc không được truyền.
 • True: Nếu giá trị True.

Những giá trị sau đây sẽ được Python đánh giá là False:

 • None
 • False
 • Số 0 của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào, như 0, 0.0, 0j.
 • Dãy rỗng như (), [ ], ' '.
 • map rỗng như { }.
 • Đối tượng hoặc class có __bool__() hoặc __len()__ trả về 0 hoặc False.

Tất cả những giá trị nằm ngoài danh sách trên là True.

Ví dụ về hàm bool()

ktra = []
print(ktra,'là',bool(ktra))

ktra = [0]
print(ktra,'là',bool(ktra))

ktra = 0.0
print(ktra,'là',bool(ktra))

ktra = None
print(ktra,'là',bool(ktra))

ktra = True
print(ktra,'là',bool(ktra))

ktra = 'Quantrimang.com'
print(ktra,'là',bool(ktra))

Trong chương trình này, ta sẽ kiểm tra một loạt các giá trị, xem hàm bool() trả về False hay True, ta có đầu ra như sau:

[] là False
[0] là True
0.0 là False
None là False
True là True
Quantrimang.com là True

Bool Python dưới dạng từ khóa

Tên tích hợp không phải từ khóa. Đối với ngôn ngữ Python, chúng là những web thông thường. Nếu bạn gắn với chúng, bạn sẽ ghi đè giá trị tích hợp sẵn.

Ngược lại, tên True và False không được tích hợp sẵn. Chúng là từ khóa. Khác nhiều từ khóa Python khác, True và False là các biểu thức Python. Vì là biểu thức, bạn có thể dùng chúng ở bất kỳ vị trí có thể đặt biểu thức, chẳng hạn như 1+1.

Bạn có thể gắn một giá trị Boolean làm biến, nhưng không thể gắn một giá trị sang True:

>>> a_true_alias = True
>>> a_true_alias
True
>>> True = 5
 File "<stdin>", line 1
SyntaxError: cannot assign to True

Vì True là từ khóa, bạn không thể gắn giá trị cho nó. Áp dụng quy tắc tương tự cho False:

>>> False = 5
 File "<stdin>", line 1
SyntaxError: cannot assign to False

Bạn không thể gắn False bởi nó là một từ khóa trong Python. Bằng cách này, True và False hoạt động giống như các hằng số khác. Ví dụ, bạn có thể chuyển 1,5 cho các hàm hoặc gắn nó với các biến. Tuy nhiên, bạn không thể gắn một giá trị cho 1,5. Câu lệnh 1.5 = 5 không phải Python hợp lệ. Cả 1.5 = 5 và False = 5 đều là code Python không hợp lệ và sẽ gây ra lỗi SyntaxError khi phân tích cú pháp.

Thứ Ba, 03/01/2023 16:52
4,56 👨 9.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python