Cách sử dụng hàm HLOOKUP trên Excel

Tìm kiếm dữ liệu theo dòng trong Excel

Một trong những hàm tìm kiếm trên Excel được sử dụng nhiều nhất đó là hàm Hlookup. Hàm Hlookup về cơ bản cũng có cú pháp hàm và tính năng như hàm Vlookup, đó là giúp người dùng tìm kiếm dữ liệu có trong bảng Excel, với những điều kiện hoặc thông tin cho trước.

Cả 2 hàm này đều là những hàm cơ bản Excel, có cách dùng đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm các giá trị theo điều kiện cho trước theo cột thì hàm Hlookup lại tìm kiếm theo dòng. Có nghĩa là, người dùng sẽ chỉ định dòng điều kiện có trên Excel rồi sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm giá trị chính xác.

Khi sử dụng 2 hàm tìm kiếm này, yếu tố cột hoặc dòng chỉ định làm thông tin hay điều kiện sẽ đóng vài trò quyết định chiều tìm kiếm của hàm mà chúng ta muốn sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hàm Vlookup và hàm Hlookup với những hàm khác để sử dụng.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm Hlookup trên Excel.

Hàm HLOOKUP trong Excel là gì?

Hàm HLOOKUP trong Excel tìm và truy xuất một giá trị từ dữ liệu trong bảng ngang. Chữ "H" trong HLOOKUP là viết tắt của "horizontal" (ngang) và các giá trị tra cứu phải xuất hiện ở hàng đầu tiên của bảng, di chuyển theo chiều ngang sang bên phải. HLOOKUP hỗ trợ đối sánh gần đúng và chính xác, cũng như các ký tự đại diện (* ?) để tìm các đối sánh từng phần.

Hàm HLOOKUP trong Excel
Hàm HLOOKUP trong Excel

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Cú pháp hàm HLOOKUP:

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 • Lookup_value (Bắt buộc): Giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất của bảng. Lookup_value có thể là một giá trị, tham chiếu hoặc chuỗi văn bản.
 • Table_array (Bắt buộc): Một bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu trong đó. Có thể tham chiếu tới một phạm vi hoặc một tên phạm vi.
  • Các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.
  • Nếu range_lookup là TRUE (hoặc 1), các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng. Nếu range_lookup là FALSE (hoặc 0), thì không cần phải sắp xếp table_array.
  • Văn bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.
  • Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải.
 • Row_index_num (Bắt buộc): Số hàng trong table_array có giá trị kết hợp sẽ được trả về.
  • Nếu Row_index_num = 1 trả về giá trị hàng đầu tiên trong table_array, row_index_num = 2 trả về giá trị hàng thứ hai trong table_array,...
  • Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #VALUE!.
  • Nếu row_index_num lớn hơn số hàng trên table_array, hàm HLOOKUP trả về lỗi #REF!
 • Range_lookup (Không bắt buộc): Đây là một giá trị logic cho biết bạn có muốn HLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác (False-0) hay kết quả khớp tương đối (True-1).
  • Nếu đối số này được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối (TRUE). Nói cách khác, nếu không tìm thấy một kết quả khớp chính xác thì hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn lookup_value.
  • Nếu đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ghi chú sử dụng

Hàm HLOOKUP có thể định vị và truy xuất một giá trị từ dữ liệu trong bảng ngang. Giống như "V" trong VLOOKUP là viết tắt của "vertical" (dọc), "H" trong HLOOKUP là viết tắt của "horizontal" (ngang). Các giá trị tra cứu phải xuất hiện ở hàng đầu tiên của bảng, di chuyển theo chiều ngang sang bên phải. HLOOKUP hỗ trợ đối sánh gần đúng và chính xác, cũng như các ký tự đại diện (* ?) để tìm các đối sánh từng phần.

HLOOKUP tìm kiếm một giá trị trong hàng đầu tiên của bảng. Khi tìm thấy một kết quả phù hợp, nó sẽ lấy một giá trị tại cột đó từ hàng đã cho. Sử dụng HLOOKUP khi các giá trị tra cứu nằm ở hàng đầu tiên của bảng. Sử dụng hàm VLOOKUP khi các giá trị tra cứu nằm trong cột đầu tiên của bảng.

HLOOKUP có 4 đối số. Đối số đầu tiên, được gọi là lookup_value, là giá trị cần tra cứu. Đối số thứ hai, table_array, là một phạm vi chứa bảng tra cứu. Đối số thứ ba, row_index_num là số hàng trong bảng mà từ đó lấy ra một giá trị. Đối số thứ tư và cũng là đối số cuối cùng, range_lookup, kiểm soát việc đối sánh. Sử dụng TRUE hoặc 1 cho đối sánh gần đúng và FALSE hoặc 0 cho đối sánh chính xác.

Ví dụ về hàm HLOOKUP

Chúng ta sẽ thực hiện xếp loại điểm trung bình lớp với bảng số liệu dưới đây. Bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Hlookup.

Bảng dữ liệu Excel

Bước 1:

Tại ô đầu tiên của cột Xếp loại điểm trung bình cho các học sinh, chúng ta nhập công thức nhập ở ô C3 là : =HLOOKUP(B3,$A$9:$E$10,2,1), sau đó nhấn Enter. Số 2 ở đây sẽ là dòng Xếp loại trong bảng Excel với điều kiện cho trước, 1 sẽ là TRUE dò tìm tương đối.

Nhập công thức hàm Hlookup

Bước 2:

Kết quả sau đó chúng ta sẽ được xếp loại cho học sinh đầu tiên như hình dưới đây. Công thức đã dựa theo thang điểm trung bình của học sinh và điều kiện điểm xếp loại cho học sinh.

Kết quả hàm Hlookup

Chúng ta kéo xuống các ô còn lại để hoàn thành việc xếp hạng điểm trung bình cho học sinh.

Hoàn thành kết quả cho bảng

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng với điều kiện, thông tin cho trước. Hàm sẽ trả về cho người dùng kết quả chính xác dựa theo điều kiện đã đặt ra. Chúng ta cũng có thể kết hợp Hlookup với hàm SumIf với những bảng Excek đòi hỏi nhiều kỹ năng lọc dữ liệu hơn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 28/09/2022 11:55
4,213 👨 81.451
0 Bình luận
Sắp xếp theo