Hàm LOG trong Excel

Hàm LOG trong Excel dành cho ai muốn tính giá trị logarit. Dưới đây là chi tiết cách dùng hàm LOG trong Microsoft Excel.

Hàm LOG trong Excel

Hàm LOG trong Excel là gì?

Hàm LOG trong Excel trả về logarit của một số đã cho, sử dụng cơ số được cung cấp. Nếu thiếu đối số cơ sở, con số mặc định ở đây sẽ là 10.

  • Mục đích: Tính giá trị logarit của một số.
  • Giá trị trả về: Logarit
  • Đối số:
    • Number - Số bạn muốn tính giá trị logarit.
    • Base - (tùy chọn) Cơ sở của logarit. Mặc định là 10.
  • Công thức: =LOG(number, [base])

Lưu ý khi dùng hàm LOG trong Microsoft Excel

  • Hàm LOG trả về logarit của một số được cung cấp, dùng đối số đã cho.
  • Hàm LOG tính hai đối số, number và base. Giá trị được cung cấp cho number nên là số thực dương. Đối số base đại diện cho cơ số của logarit. Base là tùy chọn và mặc định là 10 nếu không được cung cấp.

Ví dụ cách dùng hàm LOG trong Excel

Logarit của 16 với cơ số 2:

=LOG(16, 2) // kết quả bằng 4

Logarit của 100 với cơ số 10:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2

Vì đối số cơ số mặc định là 10, công thức bên dưới tương đương:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2
=LOG(100) // kết quả bằng 2

Hàm LOG10 cũng trả về logarit cơ số 10 của một số:

=LOG10(100) // kết quả: 2
=LOG10(1000) // kết quả: 3

Lưu ý:

  • Nếu number hoặc base không phải là con số cụ thể, LOG sẽ cho kết quả #VALUE!
  • Hàm LOG10 cũng trả về cơ số logarit 10 của một số.

Trên đây là những điều bạn cần biết về cách dùng hàm LOG trong Excel. Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu hơn về hàm Excel phổ biến này.

Thứ Năm, 22/12/2022 16:58
31 👨 417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hàm Excel