Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD là hàm Excel sẽ giúp bạn lấy phần dư trong phép chia. Dưới đây là những điều bạn cần biết về cách dùng hàm MOD trong Microsoft Excel.

Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel là gì?

Hàm MOD trong Excel trả về phần dư của hai số sau khi chia. Ví dụ, MOD(10,3) = 1. Kết quả của MOD mang cùng dấu với số chia.

 • Mục đích: Lấy phần dư từ phép chia.
 • Giá trị trả về: Số dư
 • Đối số:
  • Number - Số bị chia.
  • Divisor - Số chia
 • Công thức: =MOD(number, divisor)

Lưu ý khi sử dụng hàm MOD trong Excel

 • Hàm Excel này trả về số dư của một phép chia. Ví dụ, MOD(3,2) trả về 1, bởi 3 chia 2 bằng 1 dư 1.
 • Hàm MOD trong Excel tính 2 đối số: numberdivisor. Number là số bị chia và divisor là số chia. Bạn cần cả hai đối số này khi sử dụng hàm MOD trong Excel. Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm MOD trả về #VALUE!.

Phương trình

Kết quả từ hàm MOD được tính bằng phương trình như sau:

=n-d*INT(n/d)

Trong đó:

 • N là số
 • D là phép chia
 • INT là hàm INT.

Điều này có thể tạo ra một số kết quả bất ngờ bởi cách hàm INT làm tròn số âm xuống, bắt đầu từ số 0:

=MOD(7,3) // kết quả 1
=MOD(7,-3) // kết quả -2

Ví dụ cách dùng hàm MOD trong Excel

Bên dưới là một số ví dụ dùng hàm MOD với các giá trị cố định

=MOD(12,3) // kết quả = 0
=MOD(12,5) // kết quả = 2
=MOD(100,33) // kết quả = 1
=MOD(6.25,1) // kết quả = 0.25

Số âm

Kết quả từ hàm MOD có dấu giống phép chia. Nếu phép chia dương, kết quả từ hàm MOD cũng là số dương. Nếu phép chia âm, kết quả bạn nhận được cũng là số âm.

=MOD(-3,2) // kết quả: 1
=MOD(3,-2) // kết quả: -1
=MOD(-3,-2) // kết quả: -1

Thời gian từ ngày tháng và thời gian

Hàm MOD có thể được dùng để trích xuất giá trị thời gian từ ngày tháng trong Excel, bao gồm cả thời gian (đôi khi được gọi là datetime). Với datetime trong A1, công thức bên dưới chỉ trả về kết quả là thời gian.

=MOD(A1,1) // Chỉ trả về thời gian

Số lớn

Với số cực lớn, bạn có thể thấy hàm MOD trả về một số #NUM. Trong trường hợp đó, bạn có thể thử phiên bản thay thế dựa trên hàm INT:

=number-(INT(number/divisor)*divisor)

Tóm lại, khi dùng hàm MOD trong Excel, bạn cần lưu ý:

 • MOD thường thấy trong công thức cần tính phần dư.
 • MOD hữu ích để tính thời gian từ ngày và tháng.
 • MOD luôn trả về kết quả cùng dấu với số chia.
 • MOD sẽ trả về lỗi #DIV/0! nếu số chia bằng 0.

Trên đây là những điều bạn cần biết về cách dùng hàm MOD trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Sáu, 23/12/2022 16:46
51 👨 1.971
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel