Hàm AND trong Excel

Hàm AND thuộc hàm Logic trong Excel. Hàm Excel này được dùng để có thể tính toán nhiều điều kiện cùng lúc. Dưới đây là chi tiết cách dùng hàm AND trong Microsoft Excel.

Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel là gì?

Hàm AND trong Excel là một trong số hàm logic phổ biến nhất. Nó sẽ giúp bạn xác định độ đúng và sai của tất cả điều kiện.

Để biết số trong ô A1 có đúng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, dùng =AND(A1>0,A1<10). Hàm AND có thể được dùng như cách kiểm tra logic trong hàm IF để tránh các hàm IF lồng vào dư thừa, đồng thời có thể kết hợp với hàm OR.

 • Mục đích: Kiểm tra nhiều điều kiện bằng AND.
 • Giá trị trả về: TRUE nếu tất cả đối số được đánh giá là TRUE, nếu không, kết quả sẽ là FALSE.
 • Đối số:
  • logical1 - Điều kiện đầu tiên hoặc giá trị logic để đánh giá.
  • logical2 - [tùy chọn] Điều kiện thứ hai hoặc giá trị logic để đánh giá.
 • Công thức: =AND(logical1, [logical2], ...)

Lưu ý khi sử dụng hàm AND trong Microsoft Excel

Hàm AND trong Excel được dùng để kiểm tra nhiều hơn một điều kiện logic cùng lúc, lên tới 255 điều kiện, được cung cấp dưới dạng đối số. Mỗi đối số (logical1, logical2…) phải là một biểu thức, trả về TRUE, FALSE hoặc một giá trị được đánh giá dưới dạng TRUE hoặc FALSE. Các đối số trong hàm AND có thể là hằng số, tham chiếu ô, mảng hoặc biểu thức logic.

Mục đích của hàm AND là đánh giá nhiều hơn một test logic cùng lúc và trả về TRUE nếu tất cả kết quả đều đúng. Ví dụ, nếu A1 chứa số 50, thì:

=AND(A1>0,A1>10,A1<100) // kết quả: TRUE
=AND(A1>0,A1>10,A1<30) // kết quả: FALSE

Hàm AND sẽ đánh giá tất cả giá trị được cung cấp và chỉ trả về TRUE nếu tất cả giá trị đánh giá đều đúng. Ngược lại, hàm AND sẽ trả về FALSE.

Ví dụ cách dùng hàm AND trong Microsoft Excel

Để kiểm tra xem giá trị ở A1 có lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 5, bạn có thể dùng AND như sau:

=AND(A1>0,A1<5)

Bạn có thể nhúng hàm AND vào bên trong hàm IF. Dùng ví dụ ở trên, bạn có thể sử dụng AND làm logical_test cho hàm IF như sau:

=IF(AND(A1>0,A1<5), "Approved", "Denied")

Công thức này sẽ chỉ trả về Approved nếu giá trị trong A1 lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5.

Bạn có thể kết hợp hàm AND với hàm OR. Công thức bên dưới trả về TRUE khi A1>100 và B1 là “complete” hoặc “pending”.

=AND(A1>100,OR(B1="complete",B1="pending"))

Tóm lại, bạn cần ghi nhớ những điều sau khi dùng hàm AND trong Microsoft Excel:

 • Hàm AND không phân biệt chữ hoa và thường.
 • Hàm AND không hỗ trợ ký tự đại diện.
 • Bỏ qua giá trị text hay các ô trống được cung cấp dưới dạng đối số.
 • Hàm AND sẽ trả về #VALUE nếu không tìm thấy giá trị logic trong suốt thời gian đánh giá.
Thứ Năm, 15/12/2022 17:04
53 👨 724
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel