Hàm TEXT trong Excel: Chuyển đổi số thành văn bản

Hàm TEXT trong Excel giúp bạn chuyển đổi giá trị số sang dạng chuỗi văn bản. Dưới đây là những điều bạn cần biết về hàm TEXT trong Microsoft Excel.

Hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trong Excel là gì?

Hàm TEXT trong Excel trả về một số ở định dạng được cung cấp, dưới dạng text - văn bản. Bạn có thể dùng hàm TEXT để nhúng các số được định dạng bên trong văn bản.

 • Mục đích: Chuyển đổi số sang văn bản ở định dạng số.
 • Giá trị trả về: Một số dưới dạng text ở định dạng được đưa ra.
 • Đối số:
  • Value - Số chuyển đổi
  • Format_text - Định dạng số sử dụng.
 • Công thức: =TEXT(value, format_text)

Lưu ý khi sử dụng hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trả về định dạng văn bản của một số, bằng định dạng số được cung cấp. Bạn có thể dùng hàm TEXT để nhúng các số được định dạng bên trong text.

Hàm TEXT tính hai đối số, valueformat_text. Value là số được định dạng thành văn bản và là một giá trị số. Nếu value đã là text, định dạng số không được áp dụng. Format_text là một chuỗi văn bản chứa các code định dạng số để áp dụng cho value.

Cung cấp format_text dưới dạng chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép.

Nhớ rằng hàm TEXT luôn là một chuỗi văn bản. Để định dạng số và chứa giá trị số, áp dụng định dạng số bình thường.

Hàm TEXT hữu ích khi kết hợp số được định dạng với một chuỗi văn bản.

Ví dụ, doanh thu năm ngoái tăng hơn $43.500. Con số 43500 đã được định dạng bằng ký hiệu tiền tệ và dấu phân cách hàng nghìn.

Nếu không có hàm TEXT, định dạng số sẽ bị loại bỏ. Đây thực sự là vấn đề với ngày tháng mà hiện dưới dạng các số dạng chuỗi lớn. Với hàm TEXT, bạn có thể nhúng một số dưới dạng văn bản bằng chính xác định dạng số cần thiết.

Ví dụ cách dùng hàm TEXT trong Excel

Với ngày July 1, 2021 trong ô A1, hàm TEXT có thể được dùng như sau:

=TEXT(A1,"dd-mmm-yy") // trả về "1-Jul-2021"
=TEXT(A1,"mmmm d") // trả về "July 1"

Với số 0.537 ở ô A1, TEXT có thể được dùng để áp dụng định dạng phần trăm như sau:

=TEXT(A1,"0.0%") // kết quả "53.7%"
=TEXT(A1,"0%") // kết quả "54%"

Hàm TEXT đặc biệt hữu ích khi ghép một số với chuỗi văn bản kèm định dạng. Ví dụ, với ngày tháng July 1, 2021 ở ô A1, việc ghép nối khiến định dạng ngày tháng bị loại bỏ bởi ngày tháng là các giá trị số:

="The date is "&A1 // Kết quả "The date is 44378"

Hàm TEXT có thể được dùng để áp dụng định dạng ngày tháng trong kết quả cuối cùng:

="The date is "&TEXT(A1,"mmmm d") // kết quả "The date is July 1"

Lưu ý:

 • Value phải là một giá trị số.
 • Format_text phải xuất hiện trong dấu ngoặc kép.
 • Hàm TEXT có thể được dùng với các định dạng số tùy biến.
Thứ Sáu, 13/01/2023 11:07
51 👨 2.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel