Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday là hàm ngày tháng hữu ích trong Excel. Dưới đây là những điều bạn cần biết để sử dụng hàm Weekday trong Microsoft Excel.

Ví dụ về hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel là gì?

Hàm Weekday trong Microsoft Excel tính giá trị ngày tháng và trả về số chênh lệch giữa 1-7, đại diện cho ngày trong tuần. Mặc định, WEEKDAY trả về 1 cho ngày Chủ Nhật và 7 cho Thứ Bảy. Thế nhưng bạn có thể tinh chỉnh những con số đó. Bạn có thể dùng hàm WEEKDAY bên trong các công thức khác để xác định ngày trong tuần.

 • Mục đích: Ngày trong tuần dưới dạng số.
 • Giá trị trả về: Số chênh lệch giữa 0 và 7.
 • Đối số:
  • serial_number - Ngày tháng bạn muốn tính trong tuần.
  • return_type - (tùy chọn) Số đại diện cho các thứ trong tuần. Mặc định là 1.
 • Công thức: =WEEKDAY(serial_number, [return_type])

Lưu ý khi sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel

Hàm WEEKDAY tính ngày và trả về một số giữa 1-7, đại diện cho ngày trong tuần. Hàm WEEKDAY tính 2 đối số: serial_number và return_type:

 • Serial_number là một ngày hợp lệ trong Excel ở định dạng số seri.
 • Return_type là một mã số tùy chọn, xác định ngày đầu tiên của tuần.

Mặc định, WEEKDAY trả về 1 cho Chủ Nhật và 7 cho Thứ 7.

Chi tiết cụ thể như sau:

Kết quảÝ nghĩa
1Chủ Nhật
2Thứ Hai
3Thứ Ba
4Thứ Tư
5Thứ Năm
6Thứ Sáu
7Thứ Bảy

WEEKDAY hỗ trợ một vài bảng số, được kiểm soát bởi đối số return_type. Đây là thành phần tùy chọn và mặc định là 1. Bảng bên dưới hiện các code return_type có sẵn, kết quả dạng số của từng code và ngày đầu tiên trong bảng mapping.

Lưu ý: Hàm WEEKDAY sẽ trả về một giá trị ngay cả khi ngày tháng đó trống.

Ví dụ cách dùng hàm WEEKDAY trong Excel

Mặc định và không có giá trị trước return_type, WEEKDAY bắt đầu tính từ ngày Chủ Nhật:

=WEEKDAY("3-Jan-21") // Chủ Nhật, trả về 1
=WEEKDAY("4-Jan-21") //Thứ Hai, trả về 2

Để cấu hình WEEKDAY bắt đầu vào thứ Hai, đặt return_type sang 2:

=WEEKDAY("3-Jan-21",2) //Chủ Nhật, trả về 7
=WEEKDAY("4-Jan-21",2) // Thứ Hai, trả về 1

Ở ví dụ được hiển thị ở trên, công thức trong D5 là:

=WEEKDAY(B5) // Bắt đầu từ Chủ Nhật

Công thức ở E5:

=WEEKDAY(B5,2) // Bắt đầu từ Thứ Hai

Lưu ý:

 • Mặc định, WEEKDAY trả về số 1 cho ngày Chủ Nhật và 7 cho Thứ Bảy.
 • WEEKDAY trả về một giá trị (7) ngay cả khi ngày đó trống.
Thứ Ba, 13/12/2022 17:03
51 👨 598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel