Hàm INT trong Excel

Hàm INT là một hàm tính toán học được dùng khá phổ biến trong Excel. Dưới đây là những điều bạn cầm biết về hàm INT khi sử dụng Microsoft Excel.

Hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Excel là gì?

Hàm Excel INT trả về phần nguyên của một số thập phân bằng cách làm tròn xuống số nguyên. Lưu ý rằng số âm sẽ ngày càng “âm” hơn. Ví dụ: trong khi INT(10,8) trả về 10, thì INT(-10,8) trả về -11.

  • Mục đích: Tính phần nguyên của một số bằng cách làm tròn xuống.
  • Giá trị trả về: Phần nguyên của số sau khi làm tròn.
  • Đối số: number - số bạn muốn tính phần nguyên.
  • Công thức: =INT(number)

Lưu ý khi sử dụng hàm INT trong Excel

Hàm INT trả về phần nguyên của một số thập phân bằng cách làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Điều quan trọng là phải hiểu rằng hàm INT trả về phần nguyên của một số thập phân, sau khi làm tròn xuống.

Một hệ quả của hành vi này là các số âm trở nên lớn hơn. Ví dụ: trong khi INT(10,8) trả về 10, thì INT(-10,8) trả về -11. Để nhận kết quả là một số nguyên bằng cách cắt bớt số thập phân, hãy dùng hàm TRUNC.

Hàm INT chỉ tính một đối số, number. Nó là một giá trị số. INT trả về lỗi #VALUE nếu number không phải một giá trị số. Nếu number đã là một số nguyên, INT không có tác dụng.

Ví dụ về cách dùng hàm INT trong Excel

Khi number là số dương, hàm INT làm tròn xuống số nguyên nhỏ nhất tiếp theo:

=INT(3.25) // kết quả: 3
=INT(3.99) // kết quả: 3
=INT(3.01) // kết quả: 3

Lưu ý, hàm INT trong Excel làm tròn các số dương xuống tới 0. Với các số âm, INT làm tròn xuống từ 0:

=INT(-3.25) // kết quả -4
=INT(-3.99) // kết quả -4
=INT(-3.01) // kết quả -4

INT vs.TRUNC

INT tương tự hàm TRUNC bởi cả hai đều có thể trả về phần nguyên của một số. Tuy nhiên, TRUNC chỉ cắt giảm bớt một số, còn INT thực sự làm tròn một số. Với số dương và khi TRUNC đang dùng mặc định 0 cho num_digits, cả hai hàm đều trả về kết quả giống nhau. Với các số âm, kết quả có thể khác. INT (-3.1) trả về -4 bởi INT làm tròn xuống số nguyên thấp hơn. TRUNC (-3.1) trả về -3. Nếu chỉ muốn phần nguyên của một số, bạn nên dùng TRUNC.

Điều cần ghi nhớ khi dùng hàm INT trong Excel

  • INT trả về một lỗi #VALUE! nếu number không phải một giá trị số.
  • Dùng INT để lấy phần nguyên từ một số được làm tròn.
Thứ Năm, 22/12/2022 16:42
4,33 👨 865
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hàm Excel