Hàm list() trong Python

Hàm list() tạo một danh sách trong Python. Vậy cú pháp của hàm list() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm list() trong Python

list([iterable])

Tham số của hàm list()

Hàm tạo danh sách list() trong Python có một tham số duy nhất:

  • iterable (không bắt buộc): đối tượng có thể là string, tuple, set, dictionary hoặc đối tượng lặp iterator

Giá trị trả về từ list

  • Nếu không truyền tham số, list() sẽ tạo ra một danh sách trống
  • Nếu iterable được truyền dưới dạng tham số, nó sẽ tạo một danh sách các phần tử trong iterable

Ví dụ 1: Tạo danh sách từ string, tuple, list

# danh sách trống
print(list())

# chuỗi nguyên âm
nguyenamString = 'aeiou'
print(list(nguyenamString))

# tuple nguyên âm
# viết bởi Quantrimang.com
nguyenamTuple = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')
print(list(nguyenamTuple))

# danh sách nguyên âm
nguyenamList = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
print(list(nguyenamList))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

[]
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

Ví dụ 2: Tạo danh sách từ set, dictionary

# set nguyên âm
nguyenamSet = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}
print(list(nguyenamSet))

# dictionary nguyên âm
nguyenamDictionary = {'a': 1, 'e': 2, 'i': 3, 'o':4, 'u':5}
print(list(nguyenamDictionary))

Chạy chương trình ta được kết quả là:

['e', 'o', 'a', 'i', 'u']
['e', 'o', 'u', 'a', 'i']

Ví dụ 3: Tạo danh sách từ đối tượng iterator

class PowTwo:
def __init__(self, max):
self.max = max

def __iter__(self):
self.num = 0
return self

def __next__(self):
if(self.num >= self.max):
raise StopIteration
result = 2 ** self.num
self.num += 1
return result

powTwo = PowTwo(5)
powTwoIter = iter(powTwo)

print(list(powTwoIter))

Chạy chương trình ta được kết quả là:

[1, 2, 4, 8, 16]

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Sáu, 26/04/2019 17:30
4,54 👨 6.802
0 Bình luận
Sắp xếp theo