Ép kiểu trong Python

Ép kiểu trong Python là gì? Cách dùng ép kiểu Python như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Ép kiểu trong Python

Kiểu dữ liệu trong Python là phân loại các mục dữ liệu (như số, số nguyên, chuỗi…). Kiểu dữ liệu đại diện cho kiểu giá trị, đồng thời, cũng cho bạn biết hoạt động có thể được thực hiện trên một dữ liệu cụ thể. Python có sẵn 5 kiểu dữ liệu phổ biến bao gồm numeric, sequence type, boolean, set, và dictionary.

Xác định kiểu biến

Đôi khi có thể bạn muốn chỉ định một kiểu cho biến. Điều này có thể thực hiện được bằng casting hay ép kiểu trong Python.

Python là một ngôn ngữ định hướng đối tượng, vì thế, nó dùng class để xác định kiểu dữ liệu, bao gồm cả các kiểu “nguyên thủy” của nó.

Ép kiểu trong Python được thực hiện bằng cách dùng các hàm khởi tạo:

 • Int() - Xây dựng một số nguyên từ một số nguyên, một ký tự float (bằng cách loại bỏ tất cả các số thập phân) hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi đại diện cho một số nguyên).
 • Float()- Xây dựng một số float từ một số nguyên, một số float hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi đại diện cho một số float hoặc một số nguyên)
 • Str() - Xây dựng một chuỗi từ một loạt kiểu dữ liệu, bao gồm chuỗi, chuỗi số nguyên và chuỗi ký tự float.

Ví dụ:

Số nguyên:

x = int(1)  # x sẽ là 1
y = int(2.8) # y sẽ là 2
z = int("3") # z sẽ là 3

Float:

x = str("s1") # x sẽ là 's1'
y = str(2)  # y sẽ là '2'
z = str(3.0) # z sẽ là '3.0'

Bảng các hàm ép kiểu dữ liệu trong Python

STTChức năng và mô tả
1int(x [,base]) ép kiểu int
2long(x [,base] ) ép kiểu long int.
3float(x) ép kiểu float.
4complex(real [,imag]) ép kiểu complex number.
5str(x) ép kiểu string.
6repr(x) ép thành chuỗi biểu thức.
7eval(str) ép chuỗi sang object.
8tuple(s) ép kiểu tuple.
9list(s) ép kiểu list.
10set(s) ép kiểu set.
11dict(d) ép kiểu dictionary.
12frozenset(s) ép kiểu frozen set.
13chr(x) ép kiểu in sang kiểu char
14unichr(x) ép kiểu int sang Unicode character.
15ord(x) ép ký tự sang kiểu int.
16hex(x) ép kiểu integer sang chuỗi thập lục phân.
17oct(x) ép kiểu integer chuỗi bát phân.

Type Casting là phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu biến Python thành một kiểu dữ liệu cụ thể để người dùng thực hiện được thao tác cần thiết. Hãy xem xét ví để hiểu rõ hơn về nó.

Chuyển đổi số nguyên sang chuỗi

Ví dụ:

# Python program to demonstrate 
# type Casting 
 
# int variable
a = 5
 
# typecast to str
n = str(a)
 
print(n)
print(type(n))

Kết quả:

5
<class 'str'>

Chuyển đổi chuỗi sang số nguyên

Nếu chuỗi được cung cấp không phải số, thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

# string variable
a = "5"
b = 't'
 
# typecast to int
n = int(a)
 
print(n)
print(type(n))
 
print(int(b))
print(type(b))

Kết quả:

5
<class 'int'>
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
Cell In[3], line 14
   11 print(n)
   12 print(type(n))
---> 14 print(int(b))
   15 print(type(b))

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 't'

Thêm chuỗi và số nguyên bằng chuyển đổi rõ ràng

# integer variable
a = 5
# string variable
b = 't'
 
# typecast to int
n = a+b
 
print(n)
print(type(n))

Kết quả:

TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[5], line 10
   7 b = 't'
   9 # typecast to int
---> 10 n = a+b
   12 print(n)
   13 print(type(n))

Tóm lại, những điều cần ghi nhớ về ép kiểu trong Python:

 • Chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác được gọi là ép kiểu trong Python hay chuyển đổi kiểu trong Python.
 • Python hỗ trợ một loạt các hàm hay phương thức như: int(), float(), str(), ord(), hex(), oct(), tuple(), set(), list(), dict()… cho ép kiểu trong Python.
 • Có hai kiểu typecasting trong Python: Explicit Conversion (rõ ràng), và Implicit Conversion (ngầm định).
 • Chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác, được thực hiện qua sự can thiệp của người dùng hoặc thủ công theo yêu cầu, được gọi là chuyển đổi kiểu rõ ràng.
 • Theo cấp độ của kiểu dữ liệu, một kiểu dữ liệu được chuyển sang kiểu khác bằng trình phiên dịch Python (tự động), được gọi là ép kiểu ngầm định trong Python.

Trên đây là những thông tin cơ bản bạn cần biết về ép kiểu trong Python. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Hai, 25/09/2023 17:04
3,52 👨 10.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python