Ngày giờ hiện tại trong Python

Làm thế nào để lấy được ngày giờ hiện tại trong Python?

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị ngày và giờ hiện tại trong Python. Chúng ta cũng sẽ sử dụng hàm strftime() để xác định ngày và giờ theo các định dạng khác nhau.

Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Ở bài viết này ta sẽ vận dụng class date, class time trong module datetime.

Hiển thị thời gian hiện tại trong Python

Ví dụ 1: Hiển thị ngày hiện tại trong Python

from datetime import date
today = date.today()
print("Ngay hien tai:", today)

Kết quả:

Ngay hien tai: 2019-07-11

Ở đây, ta import lớp date từ module datetime rồi sử dụng phương thức date.today() để lấy ngày cục bộ hiện tại.

Tiếp đó, ta dùng biến today làm đối tượng date và sử dụng phương thức strftime() để tạo chuỗi hiển thị ngày ở các định dạng khác nhau từ đối tượng này.

Ví dụ 2: Hiển thị ngày hiện tại ở các định dạng khác nhau

from datetime import date

today = date.today()

# dd/mm/YY
d1 = today.strftime("%d/%m/%Y")
print("d1 =", d1)

# Tháng viết đầy đủ
# Viết bởi Quantrimang.com
d2 = today.strftime("%B %d, %Y")
print("d2 =", d2)

# mm/dd/y
d3 = today.strftime("%m/%d/%y")
print("d3 =", d3)

# Tháng viết tắt
d4 = today.strftime("%b-%d-%Y")
print("d4 =", d4)

Chạy chương trình, kết quả trả về ở dạng như sau:

d1 = 11/07/2019
d2 = July 11, 2019
d3 = 07/11/19
d4 = Jul-11-2019

Nếu bạn muốn hiển thị cả ngày và giờ hiện tại thì có thể sử dụng class datetime của module datetime.

Ví dụ 3: Hiển thị ngày và giờ hiện tại trong Python

from datetime import datetime

# đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại
# viết bởi Quantrimang.com
now = datetime.now()
print("now =", now)

# dd/mm/YY H:M:S
dt_string = now.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
print("Ngay va gio hien tai =", dt_string)	

Kết quả:

now = 2019-07-11 17:15:44.166750
Ngay va gio hien tai = 11/07/2019 17:15:44

Ví dụ trên sử dụng datetime.now() để lấy ngày và giờ hiện tại. Sau đó dùng phương thức strftime() để tạo một chuỗi biểu thị ngày và thời gian ở định dạng khác.

Ví dụ 4: Hiển thị giờ hiện tại trong Python

from datetime import datetime

now = datetime.now()

current_time = now.strftime("%H:%M:%S")
print("Gio hien tai =", current_time)

Kết quả:

Gio hien tai = 17:31:58

Ở đây, ta import lớp datetime từ module datetime rồi sử dụng phương thức now() để lấy đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại.

Tiếp đó, ta sử dụng phương thức datetime.strftime() để tạo chuỗi hiển thị thời gian hiện tại.

Nếu bạn cần tạo một đối tượng time chứa thời gian hiện tại, bạn có thể làm như sau:

from datetime import datetime

now = datetime.now().time() # time object

print("Thoi gian hien tai:", now)
print("type(now) =", type(now))	

Kết quả trả về:

Thoi gian hien tai: 09:37:48.952057
type(now) = <class 'datetime.time'>

Ví dụ 5: Hiển thị thời gian hiện tại sử dụng module time

Bạn cũng có thể lấy ra thời gian hiện tại bằng cách sử dụng module time.

import time

t = time.localtime()
current_time = time.strftime("%H:%M:%S", t)
print(current_time)

Bài trước: Hàm strptime() trong Python

Bài tiếp: Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python

Thứ Tư, 09/10/2019 14:24
512 👨 14.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Python