Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 7

Phần 7 của bộ trắc nghiệm Python tiếp tục với chủ đề Các hàm tích hợp sẵn trong Python của kì trước. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Kết quả của biểu thức sau là gì?
  chr(‘97’)
  chr(97)
  • a
   Error
  • ‘a’
   a
  • Error
   a
  • Error
   Error
  Giải thích: Hàm chr() trả về chữ cái tương ứng với giá trị được cung cấp dưới dạng tham số. Hàm này chỉ chấp nhận các giá trị kiểu số nguyên. Trong hàm đầu tiên, chúng ta đã truyền một chuỗi. Do đó hàm đầu tiên trả về một lỗi.
 • Câu 2: Kết quả của hàm sau là gì?
  complex(1+2j)
  • Error
  • 1
  • 2j
  • 1+2j
  Giải thích: Hàm complex() trả về kết quả ở dạng số phức.
 • Câu 3: Đâu là kết quả của hàm complex() trong những đáp án dưới đây?
  • 0j
  • 0+0j
  • 0
  • Error
  Giải thích: Hàm complex() trả về 0j nếu cả hai tham số bị bỏ qua, nghĩa là nếu hàm ở dạng complex() hoặc complex(0) thì đầu ra sẽ là 0j.
 • Câu 4: Hàm divmod(a,b) trong đó 'a' và 'b' là những số nguyên được diễn giải là:
  • (a%b, a//b)
  • (a//b, a%b)
  • (a//b, a*b)
  • (a/b, a%b)
  Giải thích: Hàm divmod(a,b) được diễn giải là a//b, a%b nếu cả 'a' và 'b' là số nguyên.
 • Câu 5: Output của hàm biểu diễn dưới đây là gì?
  divmod(10.5,5)
  divmod(2.4,1.2)
  • (2.00, 0.50)
   (2.00, 0.00)
  • (2, 0.5)
   (2, 0)
  • (2.0, 0.5)
   (2.0, 0.0)
  • (2, 0.5)
   (2)
  Giải thích: Hàm divmod() trong Python trả về một tuple bao gồm thương và số dư khi tham số 1 chia cho tham số 2.
 • Câu 6: Khẳng định sau đây đúng hay sai?
  Biểu thức complex(‘2-3j’) là hợp lệ còn complex(‘2 – 3j’) sai cú pháp của hàm complex().
  • Đúng
  • Sai
  Giải thích: Khi chuyển đổi từ một chuỗi, chuỗi không được chứa bất kỳ khoảng trống nào xung quanh toán tử + hoặc -. Do đó, hàm complex(‘2 – 3j’) sẽ dẫn đến lỗi.
 • Câu 7: Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?
  list(enumerate([2, 3]))
  • Error
  • [(1, 2), (2, 3)]
  • [(0, 2), (1, 3)]
  • [(2, 3)]
  Giải thích: Hàm enumerate() chấp nhận iterable là một tham số, trong trường hợp trên hàm yêu cầu trả về danh sách mảng cùng với chỉ số index của nó bắt đầu từ 0. Do đó, đầu ra sẽ là: [(0, 2), (1,3)].
 • Câu 8: Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?
  x=3
  eval('x^2')
  • Error
  • 1
  • 9
  • 6
  Giải thích: Hàm eval được sử dụng để đánh giá biểu thức mà nó dùng làm tham số. Trong trường hợp trên, hàm eval() được sử dụng để thực hiện thao tác XOR trong khoảng từ 3 đến 2. Do đó kết quả đầu ra là 1.
 • Câu 9: Output của hàm sau là gì?
  float('1e-003')
  float('2e+003')
  • 3.00
   300
  • 0.001
   2000.0
  • 0.001
   200
  • Error
   2003
  Giải thích: Đầu ra của hàm thứ nhất sẽ là 0,001 và của hàm thứ hai sẽ là 2000.0. Hàm đầu tiên tạo ra một số dấu phẩy động lên đến 3 chữ số thập phân và hàm thứ hai thêm ba số 0 sau số đã cho.
 • Câu 10: Hàm nào sau đây không chấp nhận iterable làm tham số?
  • enumerate()
  • all()
  • chr()
  • max()
  Các hàm enumerate(), all() và max() chấp nhận iterable làm tham số trong khi hàm chr() sẽ xảy ra lỗi khi nhận iterable làm tham số. Cũng lưu ý rằng hàm chr() chỉ chấp nhận các giá trị nguyên.
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 16:58
52 👨 3.935
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python