Khai báo @property trong Python

Trở lại với các bài học nâng cao của Python, hôm nay Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về khai báo @property (decorator). Trong bài hướng dẫn trước, chúng ta đã thảo luận về Python Decorator, bạn nên đọc trước khi đi vào tìm hiểu về @property decorator nhé.

@property decorator trong Python

Như đã đề cập, ta có thể decorate một hàm bằng cách sử dụng decorator. Có một số decorator được tích hợp sẵn trong Python, trong đó có @property. Mục đích chính của các decorator là thay đổi các phương thức, thuộc tính class sao cho không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong code.

Theo dõi ví dụ sau:

class Student:
  def __init__(self, name, marks):
    self.name = name
    self.marks = marks
    self.gotmarks = self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'


st = Student("Jaki", "25")

print(st.name)
print(st.marks)
print(st.gotmarks)

Chương trình xuất output như sau:

Jaki
25
Jaki obtained 25 marks

Bây giờ, ta muốn thay đổi thuộc tính name của class student thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thêm 3 dòng sau vào code trước:

st.name = "Anusha"
print(st.name)
print(st.gotmarks)

Chương trình sẽ trả về như sau:

Jaki
25
Jaki obtained 25 marks
Anusha
Jaki obtained 25 marks

Lưu ý rằng thuộc tính name đã thay đổi nhưng câu được tạo bởi thuộc tính gotmarks vẫn giống như lúc đặt trong quá trình khởi tạo đối tượng student.

Bây giờ ta muốn gotmarks thay đổi khi tên sinh viên được cập nhật. Hãy sử dụng @property decorator

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này với đoạn code sau:

class Student:
  def __init__(self, name, marks):
    self.name = name
    self.marks = marks
    # self.gotmarks = self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'

  def gotmarks(self):
    return self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'


st = Student("Jaki", "25")
print(st.name)
print(st.marks)
print(st.gotmarks())

st.name = "Anusha"
print(st.name)
print(st.gotmarks())

Chương trình xuất output như sau:

Jaki
25
Jaki obtained 25 marks
Anusha
Anusha obtained 25 marks

Yêu cầu đã được giải quyết. Chúng tôi đã loại bỏ thuộc tính gotmarks khỏi hàm tạo và thêm một phương thức có tên gotmarks().

Tuy nhiên với thay đổi này, người dùng nào đang sử dụng class sẽ gặp rắc rối vì cần phải thay thế tất cả các thuộc tính gotmarks bằng hàm gotmarks(). Giả sử có 1000 dòng code thì việc sửa đổi sẽ cực kỳ phức tạp, mất công và dễ nhầm lẫn.

Giải quyết vấn đề trên bằng cách sử dụng @property decorator

Ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng @property decorator python. Theo dõi code sau:

@property
def gotmarks(self):
  return self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'

Chương trình sẽ cung cấp output giống như trước, nhớ xóa () phía sau gotmarks khi in kết quả. Bạn chỉ cần khai báo @property ở trên hàm gotmarks() để nó có sẵn sử dụng trong các lần sau.

Với decorator này, bạn đã có thể tiếp tục giữ nguyên nội dung code cũ mà vẫn mở rộng tính năng cho hàm.

Thiết lập @property setter

Trong Python, sử dụng @property (decorators) để khai báo setter.

Bây giờ, giả sử chúng ta muốn update thuộc tính namemarks khi thay đổi giá trị của gotmarks, theo dõi đoạn code sau:

class Student:
  def __init__(self, name, marks):
    self.name = name
    self.marks = marks
    # self.gotmarks = self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'

  @property
  def gotmarks(self):
    return self.name + ' obtained ' + self.marks + ' marks'

  @gotmarks.setter
  def gotmarks(self, sentence):
    name, rand, marks = sentence.split(' ')
    self.name = name
    self.marks = marks


st = Student("Jaki", "25")
print(st.name)
print(st.marks)
print(st.gotmarks)
print("##################")
st.name = "Anusha"
print(st.name)
print(st.gotmarks)
print("##################")
st.gotmarks = 'Golam obtained 36'
print(st.gotmarks)
print(st.name)
print(st.marks)

Để update giá trị của namemarks khi thay đổi giá trị của gotmarks, bạn sử dụng setter trong @proprety decorator.

Lưu ý, viết @gotmarks.setter nghĩa là ta đang áp dụng setter trên phương thức gotmarks, sau đó ta sẽ tách câu và cập nhật giá trị của namemarks.

Sử dụng @proprety decorator cùng với setter phía trên sẽ tạo ra output như sau:

Jaki
25
Jaki obtained 25 marks
##################
Anusha
Anusha obtained 25 marks
##################
Golam obtained 36 marks
Golam
36

Bài trước: Decorator trong Python

Bài tiếp: Regular Expression (RegEx) trong Python

Thứ Sáu, 26/07/2019 08:54
4,210 👨 9.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học Python