Datetime trong Python

Timedelta trong Python là gì? Cách dùng datetime trong Python như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu những điều cần biết về hàm datetime trong Python nhé!

Trong Python, ngày và giờ không phải kiểu dữ liệu của riêng chúng, nhưng một mô đun tên DateTime có thể được nhập để hoạt động với ngày tháng và thời gian. Mô đun Datetime trong Python được tích hợp sẵn, vì thế, bạn không cần cài đặt nó từ bên ngoài.

Mô đun DateTime trong Python

Nếu đang gặp phải câu hỏi nhập vào một ngày ngày tháng năm tìm ngày kế sau ngày vừa nhập ngày tháng năm python, thì bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

Mô đun Datetime trong Python cung cấp class để hoạt động với ngày tháng và thời gian. Những class này cung cấp một số hàm để xử lý với ngày tháng, thời gian và khoảng thời gian. Ngày tháng và datetime là một đối tượng trong Python, vì thế, khi bạn thao tác chúng, bạn thực sự thay đổi đối tượng, không phải chuỗi hay timestamp.

Mô đun Datetime chia thành 6 class chính:

 • Date có thuộc tính là năm, tháng và ngày.
 • Time có thuộc tính là giờ, phút, giây, micro giây và tzinfo.
 • Datetime là sự kết hợp của ngày tháng và thời gian.
 • Timedelta biểu thị sự khác biệt giữa hai ngày tháng, thời gian.
 • Tzinfo cũng cấp thông tin về múi giờ.
 • Timezone triển khai class cơ sở tzinfo dưới dạng phần bù cố định từ UTC.

Ví dụ 1: Trả về ngày giờ hiện tại

import datetime

datetime_object = datetime.datetime.now()
print(datetime_object)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

2019-03-06 11:13:33.969330

Ở ví dụ này, ta vừa nhập module datetime bằng cách sử dụng câu lệnh import datetime.

Class datetime được khai báo trong module datetime, sau đó sử dụng lệnh now() để tạo một đối tượng datetime chứa ngày và giờ cục bộ hiện tại.

Ví dụ 2: Trả về ngày hiện tại

import datetime

date_object = datetime.date.today()
print(date_object)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

2022-12-23

Trong chương trình này, ta sử dụng lệnh today() được khai báo trong class date để lấy về kết quả ngày cục bộ hiện tại.

Có gì bên trong datetime?

Bạn có thể sử dụng hàm dir() để hiển thị danh sách tất cả các thuộc tính của module datetime.

import datetime

print(dir(datetime))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

['MAXYEAR', 'MINYEAR', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__',
'__name__', '__package__', '__spec__', 'date', 'datetime', 'datetime_CAPI', 'sys', 'time',
'timedelta', 'timezone', 'tzinfo']

Các lớp thường được sử dụng trong module datetime là:

 • Class date
 • Class time
 • Class datetime
 • Class timedelta

Lớp datetime.date

Đối tượng của class date trả về kết quả thông tin ngày tháng (date), không bao gồm thông tin thời gian. Ngày tháng được truyền ở dạng ‘year, month, day’.

import datetime

d = datetime.date(2022, 4, 12)
print(d)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

2022-04-12

Bạn cũng có thể cập nhật class date từ module datetime như này:

from datetime import date

a = date(2022, 4, 12)
print(a)

Ví dụ 3: Cập nhật ngày hiện tại

Sử dụng phương thức today()

from datetime import date

today = date.today()
print("Ngay hien tai la:", today)

Ví dụ 4: Gọi ngày từ timestamp

Thời gian Unix (Unix timestamp) là hệ thống nhằm diễn tả một điểm trên trục thời gian, theo trục thời gian nó sử dụng số giây để xác định thời điểm, với điểm gốc từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 theo giờ UTC.

Ví dụ lúc 00:00:00 - 12/02/2016 có giá trị timestamp là 1455235200; Có nghĩa là tính từ 00:00:00 - 1/1/1970 đến 00:00:00 - 12/02/2016 là 1455235200 giây.

Và ở trong Python, bạn có thể tạo đối tượng ngày từ một timestamp.

from datetime import date

timestamp = date.fromtimestamp(1551916800)
print("Date =", timestamp)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

Date = 2019-03-07

Ví dụ 5: In ra ngày tháng năm hiện tại

from datetime import date

# viết bởi Quantrimang.com
today = date.today()

print("Nam hien tai:", today.year)
print("Thang hien tai:", today.month)
print("Ngay hien tai:", today.day)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

Nam hien tai: 2019
Thang hien tai: 3
Ngay hien tai: 7

Lớp datetime.time

Đối tượng của class time trả về kết quả thông tin thời gian (time) hiện tại, không bao gồm thông tin ngày tháng.

from datetime import time

# time(hour = 0, minute = 0, second = 0)
a = time()
print("a =", a)

# time(hour, minute and second)
b = time(11, 34, 56)
print("b =", b)

# time(hour, minute and second)
# viet boi Quantrimang.com
c = time(hour = 11, minute = 34, second = 56)
print("c =", c)

# time(hour, minute, second, microsecond)
d = time(11, 34, 56, 234566)
print("d =", d)

Kết quả trả về là:

a = 00:00:00
b = 11:34:56
c = 11:34:56
d = 11:34:56.234566

Ví dụ 6: In ra giờ, phút, giây và micro giây

from datetime import time

a = time(11, 34, 56)

print("hour =", a.hour)
print("minute =", a.minute)
print("second =", a.second)
print("microsecond =", a.microsecond)

Khi bạn chạy chương trình, output sẽ ở dạng:

hour = 11
minute = 34
second = 56
microsecond = 0

Ở ví dụ trên ta không truyền tham số cho micro giây nên giá trị trả về ở dạng mặc định là 0.

Lớp datetime.datetime

Đối tượng của class datetime trả về kết quả bao gồm thông tin của cả thời gian và ngày tháng.

from datetime import datetime

#datetime được truyền ở dạng 'year, month, day'.
a = datetime(2019, 3, 7)
print(a)

# datetime được truyền ở dạng 'year, month, day, hour, minute, second, microsecond'
b = datetime(2019, 3, 7, 23, 55, 59, 342380)
print(b)

Chạy chương trình ta được kết quả:

2019-03-07 00:00:00
2019-03-07 23:55:59.342380

3 tham số đầu tiên 'year, month, day' là bắt buộc.

Ví dụ 7: In ra năm, tháng, giờ, phút, timestamp

from datetime import datetime

a = datetime(2019, 3, 7, 23, 55, 59, 342380)
print("year =", a.year)
print("month =", a.month)
print("hour =", a.hour)
print("minute =", a.minute)
print("timestamp =", a.timestamp())

Kết quả trả về là:

year = 2019
month = 3
hour = 23
minute = 55
timestamp = 1551977759.34238

Lớp datetime.timedelta

Timedelta là một khoảng thời gian mô tả sự khác biệt giữa 2 mốc thời gian.

from datetime import datetime, date

# khoảng thời gian chênh lệch giữa 2 ngày tháng
t1 = date(year = 2018, month = 7, day = 12)
t2 = date(year = 2017, month = 12, day = 23)
t3 = t1 - t2
print("t3 =", t3)

t4 = datetime(year = 2018, month = 7, day = 12, hour = 7, minute = 9, second = 33)
t5 = datetime(year = 2019, month = 6, day = 10, hour = 5, minute = 55, second = 13)
t6 = t4 - t5
print("t6 =", t6)

Kết quả trả về là:

t3 = 201 days, 0:00:00
t6 = -333 days, 1:14:20

t3 và t6 ở đây đều là đối tượng timedelta

Ví dụ 8: Khoảng thời gian chênh lệch giữa 2 đối tượng timedelta

from datetime import timedelta

t1 = timedelta(weeks = 2, days = 5, hours = 1, seconds = 33)
t2 = timedelta(days = 4, hours = 11, minutes = 4, seconds = 54)
t3 = t1 - t2

print("t3 =", t3)

Chạy chương trình, ta được output như sau:

t3 = 14 days, 13:55:39

Ví dụ 9: Xử lý timedelta mang giá trị âm

from datetime import timedelta

t1 = timedelta(seconds = 33)
t2 = timedelta(seconds = 54)
t3 = t1 - t2

print("t3 =", t3)
print("t3 =", abs(t3))

Kết quả thu được là:

t3 = -1 day, 23:59:39
t3 = 0:00:21

Ví dụ 10: Chuyển khoảng thời gian chênh lệch timedelta về dạng tổng số giây

Bạn có thể chuyển kết quả về dạng tổng số giây bằng phương thức Total_seconds().

from datetime import timedelta

t = timedelta(days = 5, hours = 1, seconds = 33, microseconds = 233423)
print("tong so giay =", t.total_seconds())

Ta được kết quả:

Tong so giay = 435633.233423

Các toán tử hỗ trợ timedelta:

 • t1 = t2 + t3
  t2 = (hours = 8, seconds= 12)
  t3 = (hours = 2, minutes = 3)
  >>> t1 = (hours= 10, minutes = 3, seconds = 12)
 • t1 = t2 - t3
  t2 = (hours = 12, seconds= 2)
  t3 = (hours = 1, minutes = 4)
  >>> t1 = (hours= 11, minutes = 56, seconds = 2)
 • t1 = t2 * i
  t1 = i * t2
  t2 = (hours = 10, seconds= 2)
  i = 3
  >>> t1 = (days =1, hours = 6, seconds= 6)
 • t1 = t2
  t2 = (hours = 25, seconds= 2)
  >>> t1 = (days: 1, hours: 1, seconds: 2)
 • +t1
  Trả về t1
 • -t1
  t1 = (hours = 10, seconds= 2)
  >>> -t1 = (days = -1, hours = 13, minutes = 59, seconds= 58)
 • abs(t): Giá trị tuyệt đối, tương đương với +t khi t.days >= 0, và là -t khi t.days < 0.
  t = (hours= -25, minutes = 3)
  >>> t = (days = -2, hours = 23, minutes = 3)
  >>> abs(t) = (days = 1, hours = 0, minutes = 57)
 • str(t): Trả về string theo mẫu [D day[s], ][H]H:MM:SS[.UUUUUU], D có thể nhận giá trị âm.
 • repr(t): Trả về string theo mẫu datetime.timedelta(D[, S[, U]]), D có thể nhận giá trị âm

Định dạng thời gian Python

Ngày tháng và thời gian được sử dụng ở những dạng khác nhau, Mỹ sử dụng định dạng mm/dd/yyyy, trong khi dd/mm/yyyy phổ biến hơn ở Anh.

Python có các phương thức strftime()strptime() để xử lý việc này.

strftime() - định dạng thời gian thành một string.

Ví dụ 11: Định dạng ngày tháng sử dụng strftime()

from datetime import datetime

# ngày giờ hiện tại
now = datetime.now()

t = now.strftime("%H:%M:%S")
print("time:", t)

s1 = now.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
# định dạng mm/dd/YY H:M:S
print("s1:", s1)

s2 = now.strftime("%d/%m/%Y, %H:%M:%S")
# định dạng dd/mm/YY H:M:S
print("s2:", s2)

Chương trình trả về kết quả là:

time: 04:34:52
s1: 03/07/2019, 04:34:52
s2: 07/03/2019, 04:34:52

Ở đây %Y, %m, %d, %H... là các tham số định dạng. Phương thức strftime() sử dụng để trả về một chuỗi được định dạng dựa trên các tham số đó.

Phạm vi tham số:

 • %Y - year [0001,..., 2018, 2019,..., 9999]
 • %m - month [01, 02, ..., 11, 12]
 • %d - day [01, 02, ..., 30, 31]
 • %H - hour [00, 01, ..., 22, 23
 • %M - month [00, 01, ..., 58, 59]
 • %S - second [00, 01, ..., 58, 59]

strptime() - phân tích một string thành thời gian

Định dạng code

Định dạng code

Ý nghĩa

Ví dụ

%a

Viết tắt tên ngày trong tuần

Sun, Mon

%A

Tên đầy đủ các ngày trong tuần

Sunday, Monday

%w

Ngày trong tuần dưới dạng số thập phân

0…6

%d

Ngày trong tháng dưới dạng số thập phân không đệm

01, 02

%-d

Ngày trong tháng dưới dạng số thập phân

1, 2..

%b

Tên tháng được viết tắt

Jan, Feb

%m

Tháng dưới dạng số thập phân có phần đệm là 0

01, 02

%-m

Tháng dưới dạng số thập phân

1, 2

%B

Tên tháng đầy đủ

January, February

%y

Năm không có thể kỷ được viết dưới dạng số thập phân có phần đệm là 0

99, 00

%-y

Năm không có thế kỷ được viết dưới dạng số thập phân

0, 99

%Y

Năm có thế kỷ dưới dạng số thập phân

2000, 1999

%H

Viết giờ dưới dạng số thập phân bắt đầu bằng 0

01, 23

%-H

Giờ dưới dạng số thập phân

1, 23

%I

Giờ dưới dạng số thập phân bắt đầu bằng 0

01, 12

%-I

Giờ dưới dạng số thập phân

1, 12

%p

AM hoặc PM theo ngôn ngữ

AM, PM

%M

Phút dưới dạng số thập phân bắt đầu bằng 0

01, 59

%-M

Phút dưới dạng số thập phân

1, 59

%S

Giây dưới dạng số thập phân bắt đầu bằng 0

01, 59

%-S

Giây dưới dạng số thập phân

1, 59

%f

micro giây dưới dạng số thập phân, số 0 được đệm ở bên trái

000000, 999999

%z

UTC offset ở dạng +HHMM hoặc -HHMM

%Z

Tên múi giờ

%j

Ngày trong năm dưới dạng số thập phân có phần đầu là 0

001, 365

%-j

Ngày trong năm dưới dạng số thập phân

1, 365

%U

Số tuần trong năm (Ngày đầu tiên là Chủ Nhật)

0, 6

%W

Số tuần trong năm

00, 53

%c

Biểu thị ngày và giờ theo ngôn ngữ

Mon Sep 30 07:06:05 2013

%x

Biểu thị ngày tháng tương ứng theo ngôn ngữ

11/30/98

%X

Biểu thị thời gian phù hợp theo ngôn ngữ

10:03:43

%%

Ký tự theo nghĩa đen

%

from datetime import datetime

date_string = "7 March, 2019"
print("date_string =", date_string)

date_object = datetime.strptime(date_string, "%d %B, %Y")
print("date_object =", date_object)

Khi bạn chạy chương trình, kết quả trả về là:

date_string = 7 March, 2019
date_object = 2019-03-07 00:00:00

Hiển thị múi giờ trong Python

Giả sử, bạn đang làm việc trên một dự án và cần hiển thị ngày giờ dựa trên múi giờ mình cần. Thay vì cố gắng tự search và tìm kiếm múi giờ, bạn nên sử dụng module pytZ như sau:

from datetime import datetime
import pytz

local = datetime.now()
print("Local:", local.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))

tz_NY = pytz.timezone('America/New_York')
datetime_NY = datetime.now(tz_NY)
print("NY:", datetime_NY.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))

tz_London = pytz.timezone('Europe/London')
datetime_London = datetime.now(tz_London)
print("London:", datetime_London.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Local time: 2019-03-07 13:10:44.260462
America/New_York time: 2019-03-07 13:10:44.260462
Europe/London time: 2019-03-07 13:10:44.260462

Ở ví dụ này, datetime_NYdatetime_London là các đối tượng datetime chứa ngày và giờ hiện tại của múi giờ tương ứng.

Thứ Năm, 17/08/2023 16:06
515 👨 50.486
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Quy Ho
  Quy Ho

  bạn viết code liền khó nhìn quá. nếu được thì viết rời ra cho ae dễ nhìn.
  còn lại thì bài viết rất hữu ít nha thank bạn nhiều

  Thích Phản hồi 21/12/22
  ❖ Học Python