Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 1

Trắc nghiệm Python có rất nhiều trên Internet. Bài viết sẽ tổng hợp cho bạn những câu hỏi trắc nghiệm Python thông dụng nhất!

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình.

Để giúp bạn đọc bổ sung cho mình những kiến thức thú vị về ngôn ngữ lập trình Python, dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị về chủ đề này. Mời bạn thử sức.

Xem thêm:


 • Câu 1: Khẳng định nào sau đây về Python là đúng?
  • Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao.

  • Python là một ngôn ngữ thông dịch.

  • Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

  • Tất cả các đáp án đều đúng

 • Câu 2: Kí hiệu nào dùng để xác định các khối lệnh (khối lệnh của hàm, vòng lặp,...) trong Python?
  • Dấu ngoặc nhọn { }
  • Dấu ngoặc vuông [ ]
  • Thụt lề
  • Dầu ngoặc đơn ( )
 • Câu 3: Khẳng định nào là đúng về chú thích trong Python?
  • Chú thích giúp cho các lập trình viên hiểu rõ hơn về chương trình.
  • Trình thông dịch Python sẽ bỏ qua những chú thích.
  • Có thể viết chú thích trên cùng một dòng với lệnh/biểu thức hoặc viết trên nhiều dòng mà không vấn đề gì cả
  • Tất cả các đáp án trên.
 • Câu 4: Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên cho biến trong Python?
  • Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới " _ ".
  • Có thể sử dụng keyword làm tên biến.
  • Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số.
  • Tên biến có thể có các ký hiệu như !, @, #, $, %,... 
 • Câu 5: n trong đoạn sau là kiểu dữ liệu nào?
  n = '5'
  • integer
  • string
  • tuple
  • operator
 • Câu 6: Output của lệnh sau là:
  print(1, 2, 3, 4, sep='*')
  • 1 2 3 4
  • 1234
  • 1*2*3*4
  • 24
 • Câu 7: Lệnh nào dùng để lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng?
  • cin
  • scanf()
  • input()
  • <>
 • Câu 8: Kết quả của đoạn code dưới đây là:
  numbers = [2, 3, 4]
  print(numbers)
  • 2, 3, 4
  • 2 3 4
  • [2, 3, 4]
  • [2 3 4]
 • Câu 9: Output của lệnh là:
  print(3 >= 3)
  • 3 >= 3
  • True
  • False
  • None
 • Câu 10: Câu lệnh sử dụng toán tử and trả về kết quả TRUE khi nào?
  • Cả hai toán hạng đều là TRUE.
  • Cả hai toán hàng đều là FALSE.
  • Một trong hai toán hạng là TRUE.
  • Toán hạng đầu tiên là TRUE.
 • Câu 11: Điền vào chỗ trống

  Python cung cấp một kiểu dữ liệu Boolean. Đối tượng của kiểu Boolean có thể có một trong hai giá trị,... hoặc….

  • Có hoặc không - Yes hoặc No

  • Đúng hoặc sai - True hoặc False

 • Câu 12: Kết quả của code sau là gì?
  var = "James" * 2 * 3
  print(var)
  • JamesJamesJamesJamesJamesJames

  • JamesJamesJamesJamesJames

  • Error: invalid syntax

 • Câu 13: Kết quả của code sau là:
  for x in range(0.5, 5.5, 0.5):
   print(x)
  • [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5]

  • [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5]

  • Chương trình lỗi

 • Câu 14: Kết quả của code sau là gì?
  sampleList = ["Jon", "Kelly", "Jessa"]
  sampleList.append(2, "Scott")
  print(sampleList)
  • Chương trình bị lỗi

  • [‘Jon’, ‘Kelly’, ‘Scott’, ‘Jessa’]

  • [‘Jon’, ‘Kelly’, ‘Jessa’, ‘Scott’]

  • [‘Jon’, ‘Scott’, ‘Kelly’, ‘Jessa’]

 • Câu 15: Kết quả của code sau là gì?
  x = 36 / 4 * (3 + 2) * 4 + 2
  print(x)
  • 182.0

  • 37

  • 117

  • Chương trình bị lỗi

 • Câu 16: Kết quả của code sau là gì?
  listOne = [20, 40, 60, 80]
  listTwo = [20, 40, 60, 80]
  
  print(listOne == listTwo)
  print(listOne is listTwo)
  • True
   True

  • True
   False

  • False
   True

Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 03/10/2023 16:14
3,870 👨 131.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ