Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 10

Bạn biết gì về hàm trong Python? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm? Tiếp nối chủ đề này của kì trước, phần 10 của bộ trắc nghiệm Python quay lại với chủ đề Các hàm trong Python. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

 • Câu 1: Đâu là lợi thế của việc sử dụng hàm trong Python?
  • Tránh việc phải lặp lại code thực thi những tác vụ tương tự nhau.
  • Phân tách các vấn đề phức tạp thành các phần đơn giản hơn.
  • Code rõ ràng, dễ quản lý hơn
  • Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Câu 2: Python có 2 loại hàm chính, đó là:
  • Custom function & User defined function
  • Built-in function & User defined function
  • Built-in function & User function
  • System function & User function
 • Câu 3: Hàm được khai báo ở đâu?
  • Module
  • Class
  • Trong một hàm khác
  • Tất cả các phương án trên
 • Câu 4: Đâu là yếu tố được gọi ra khi hàm được khai báo trong một class?
  • Module
  • Class
  • Method
  • Một hàm khác
 • Câu 5: Chọn đáp án đúng khi nói về hàm id() trong Python?
  • Id() trả về định danh một đối tượng.
  • Mỗi đối tượng không chỉ có một id duy nhất.
  • Cả hai phương án trên đều đúng.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 6: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def cube(x):
    return x * x * x
  x = cube(3)
  print x
  • 9
  • 3
  • 27
  • 30
 • Câu 7: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def C2F(c):
    return c * 9/5 + 32
  print C2F(100)
  print C2F(0)
  • 212
   32
  • 314
   24
  • 567
   98
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 8: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def power(x, y=2):
    r = 1
    for i in range(y):
    r = r * x
    return r
  print power(3)
  print power(3, 3)
  • 212
   32
  • 9
   27
  • 567
   98
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 9: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def sum(*args):
    '''Hàm trả về tổng
    của các giá trị'''
    r = 0
    for i in args:
    r += i
    return r
  print sum.__doc__
  print sum(1, 2, 3)
  print sum(1, 2, 3, 4, 5)
  • 6
   15
  • 6
   100
  • 123
   12345
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 10: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def printMax(a, b):
    if a > b:
    print(a, 'là số lớn nhất')
    elif a == b:
    print(a, 'bằng', b)
    else:
    print(b, 'là số lớn nhất')
  printMax(5, 6)
  • 5
  • 6
  • 6 là số lớn nhất
  • Không có đáp án đúng
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 13/02/2020 15:13
51 👨 3.060
0 Bình luận
Sắp xếp theo