Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 10

Hàm trong Python là một khái niệm bạn cần nắm vững. Tiếp nối chủ đề này ở kỳ trước, chúng ta hãy cùng nhau trả lời những câu hỏi về các hàm trong Python để sử dụng chúng ngày càng thành thạo hơn nhé!

 • Câu 1: Đâu là lợi thế của việc sử dụng hàm trong Python?
  • Tránh việc phải lặp lại code thực thi những tác vụ tương tự nhau.
  • Phân tách các vấn đề phức tạp thành các phần đơn giản hơn.
  • Code rõ ràng, dễ quản lý hơn
  • Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Câu 2: Python có 2 loại hàm chính, đó là:
  • Custom function & User defined function
  • Built-in function & User defined function
  • Built-in function & User function
  • System function & User function
 • Câu 3: Hàm được khai báo ở đâu?
  • Module
  • Class
  • Trong một hàm khác
  • Tất cả các phương án trên
 • Câu 4: Đâu là yếu tố được gọi ra khi hàm được khai báo trong một class?
  • Module
  • Class
  • Method
  • Một hàm khác
 • Câu 5: Chọn đáp án đúng khi nói về hàm id() trong Python?
  • Id() trả về định danh một đối tượng.
  • Mỗi đối tượng không chỉ có một id duy nhất.
  • Cả hai phương án trên đều đúng.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 6: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def cube(x):
    return x * x * x
  x = cube(3)
  print x
  • 9
  • 3
  • 27
  • 30
 • Câu 7: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def C2F(c):
    return c * 9/5 + 32
  print C2F(100)
  print C2F(0)
  • 212
   32
  • 314
   24
  • 567
   98
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 8: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def power(x, y=2):
    r = 1
    for i in range(y):
    r = r * x
    return r
  print power(3)
  print power(3, 3)
  • 212
   32
  • 9
   27
  • 567
   98
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 9: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def sum(*args):
    '''Hàm trả về tổng
    của các giá trị'''
    r = 0
    for i in args:
    r += i
    return r
  print sum.__doc__
  print sum(1, 2, 3)
  print sum(1, 2, 3, 4, 5)
  • 6
   15
  • 6
   100
  • 123
   12345
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 10: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def printMax(a, b):
    if a > b:
    print(a, 'là số lớn nhất')
    elif a == b:
    print(a, 'bằng', b)
    else:
    print(b, 'là số lớn nhất')
  printMax(5, 6)
  • 5
  • 6
  • 6 là số lớn nhất
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 11: Kết quả của code sau là gì?
  a=10
  def myfunction():
    a=20
    return
  print('a=',a)
  • a=20

  • a=10

  • Lỗi cú pháp

  • Lỗi cú pháp

 • Câu 12: Điều gì không đúng về các tham số chính thức và thực tế?
  • Số và kiểu của chúng phải phù hợp.

  • Không cần phải cung cấp theo thứ tự giống nhau.

  • Tên của chúng phải đồng nhất.

  • Tất cả lệnh đều đúng.

 • Câu 13: Trong Python, các hàm là...
  • Luôn được gọi bằng cách chuyển tham chiếu.

  • Luôn được gọi bằng cách chuyển giá trị.

  • Có thể được gọi bằng cách chuyển tham chiếu hoặc giá trị.

  • Không có đáp án đúng.

 • Câu 14: Biến được dùng trong một hàm trở thành...
  • Biến cục bộ.

  • Biến toàn cục.

  • Biến tham chiếu.

  • Không có đáp án đúng.

 • Câu 15: Câu nào dưới đây nói đúng về chuỗi tài liệu của một hàm?
  • Nó là một chuỗi được ở dòng đầu tiên trong khối hàm.

  • Nó có thể được viết bằng dấu nháy đơn, kép hoặc ba.

  • Nó bị bỏ qua bởi trình thông dịch.

  • Tất cả đáp án trên.

Bạn cần cố gắng hơn!

Kết quả của bạn khá đấy!

Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!

Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!

Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 30/03/2023 15:15
53 👨 6.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ