Hàm strptime() trong Python

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một đối tượng datetime (ngày, giờ, thời gian) từ chuỗi tương ứng cùng các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Hàm strptime() trong Python sử dụng để tạo đối tượng datetime từ một chuỗi cho trước. Tuy nhiên không phải bất cứ chuỗi nào cũng có thể được truyền vào hàm, chuỗi ở đây phải thỏa mãn một định dạng nhất định để trả về kết quả.

strptime() trong Python
strptime() trong Python

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi sang đối tượng datetime

from datetime import datetime
 
 date_string = "11 July, 2019"
 
 print("date_string =", date_string)
 
 date_object = datetime.strptime(date_string, "%d %B, %Y")
 
 print("date_object =", date_object)

Chạy chương trình, kết quả trả về:

date_string = 11 July, 2019
 date_object = 2019-07-11 00:00:00

strptime() hoạt động như thế nào?

Strptime() có hai tham số:

  • Chuỗi sẽ được chuyển đổi thành datetime.
  • Code định dạng.

Dựa trên chuỗi và code định dạng được truyền vào, phương thức trả về đối tượng datetime tương ứng của nó.

Trong ví dụ trên:

Ví dụ strptime()
  • %d: Đại diện cho ngày trong tháng. Ví dụ: 01, 02, ..., 31.
  • %B: Tên tháng đầy đủ. Ví dụ: January, February...
  • %Y: Năm có bốn chữ số. Ví dụ: 2018, 2019...

Ví dụ 2: Chuyển string sang đối tượng datetime

from datetime import datetime
 
 dt_string = "11/07/2018 09:15:32"
 
 # Định dạng ở dạng dd/mm/yyyy
 dt_object1 = datetime.strptime(dt_string, "%d/%m/%Y %H:%M:%S")
 print("dt_object1 =", dt_object1)
 
 # Định dạng ở dạng mm/dd/yyyy
 dt_object2 = datetime.strptime(dt_string, "%m/%d/%Y %H:%M:%S")
 print("dt_object2 =", dt_object2)

Chạy chương trình, kết quả trả về:

dt_object1 = 2018-07-11 09:15:32
 dt_object2 = 2018-11-07 09:15:32

Danh sách code định dạng

Bảng bên dưới hiển thị tất cả các code định dạng mà bạn có thể truyền vào phương thức strptime().

Kí hiệu Ý nghĩa Ví dụ
%a Tên ngày trong tuần viết tắt Sun, Mon...
%A Tên ngày trong tuần viết đầy đủ Sunday, Monday...
%w Ngày trong tuần, dạng giá trị số 0, 1, ..., 6
%d Ngày trong tháng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước ngày có 1 chữ số) 01, 02, ..., 31
%-d Ngày trong tháng, dạng giá trị số 1, 2, ..., 30
%b Tên tháng viết tắt Jan, Feb, ..., Dec
%B Tên tháng viết đầy đủ January, February...
%m Tháng trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước tháng có 1 chữ số) 01, 02, ..., 12
%-m Tháng trong năm, dạng giá trị số 1, 2, ..., 12
%y Giá trị năm 2 chữ số (có giá trị 0 làm đệm trước năm có 1 chữ số) 00, 01, ..., 99
%-y Giá trị năm 2 chữ số 0, 1, ..., 99
%Y Giá trị năm đầy đủ 2013, 2019...
%H Giờ theo hệ 24 tiếng (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số) 00, 01, ..., 23
%-H Giờ theo hệ 24 tiếng, dạng giá trị số 0, 1, ..., 23
%I Giờ theo hệ 12 tiếng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số) 01, 02, ..., 12
%-I Giờ theo hệ 12 tiếng 1, 2, ..., 12
%p Giờ địa phương là AM hoặc PM. AM, PM
%M Phút, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước phút có 1 chữ số) 00, 01, ..., 59
%-M Phút, dạng giá trị số 0, 1, ..., 59
%S Giây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số) 00, 01, ..., 59
%-S Giây, dạng giá trị số 0, 1, ..., 59
%f Micro giây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số) 000000 - 999999
%z Giờ bù UTC ở dạng +HHMM or -HHMM.
%Z Tên múi giờ
%j Ngày trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0, 00 làm đệm trước ngày có 1 và 2 chữ số) 001, 002, ..., 366
%-j Ngày trong năm, dạng giá trị số 1, 2, ..., 366
%U Số tuần trong năm (tính Chủ nhật là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Chủ nhật đầu tiên được coi là trong tuần 0. 00, 01, ..., 53
%W Số tuần trong năm (tính Thứ Hai là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Thứ Hai đầu tiên được coi là trong tuần 0. 00, 01, ..., 53
%c Trả về ngày giờ Mon Sep 30 07:06:05 2013
%x Trả về ngày 09/30/13
%X Trả về giờ 07:06:05
%% Ký tự '%' theo nghĩa đen. %

Kết quả ValueError trả về từ strptime()

Nếu hai tham số chuỗi và code định dạng được truyền vào strptime() không khớp với nhau thì bạn sẽ nhận được kết quả ValueError.

from datetime import datetime
 
 date_string = "11/07/2018"
 date_object = datetime.strptime(date_string, "%d %m %Y")
 
 print("date_object =", date_object)

Kết quả trả về:

ValueError: time data '11/07/2018' does not match format '%d %m %Y'

Bài trước: Hàm strftime() trong Python

Bài tiếp: Ngày giờ hiện tại trong Python

Thứ Năm, 13/02/2020 15:12
52 👨 1.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo