Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016

Truy vấn rất mạnh mẽ trong cơ sở dữ liệu nhờ khả năng phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Ngoài những cách sử dụng truy vấn Quantrimang.com đã giới thiệu ở những bài học trước, bạn còn có thể xem dữ liệu, bản ghi thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên bằng cách sử dụng tiêu chí thay thế.

Bạn có thể thêm tiêu chí thay thế bằng hai cách sau:

  • Sử dụng toán tử OR để kết hợp hai bộ tiêu chí.
  • Sử dụng lưới thiết kế truy vấn, nhưng thay vì chỉ định các tiêu chí trên cùng một dòng, bạn sẽ tách nó thành nhiều hàng.

Cụ thể mời bạn đọc theo dõi những nội dung dưới đây.

Hãy xem một ví dụ đơn giản sử dụng các tiêu chí thay thế trong một truy vấn. Đầu tiên, mở cơ sở dữ liệu Access của bạn, sau đó chuyển đến tab Create và nhấp vào Query Design.

Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table
Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table

Trong Show Table, chọn bảng muốn truy vấn, ở đây là tblNhanvien, click đúp chuột vào và chọn Close.

Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện lên để bạn chọn
Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện lên để bạn chọn

Trong cửa sổ bảng, nhấp đúp chuột vào tên của các trường bạn muốn xuất hiện trong truy vấn. Chúng sẽ được thêm vào lưới thiết kế ở phần dưới cùng của màn hình. Ở đây ta chọn NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh, Dienthoai.

Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai
Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai

Bây giờ chỉ định tiêu chí thay thế trong các hàng khác nhau của trường Ho. Khi chạy truy vấn này, bạn sẽ cho hiển thị các nhân viên có họ là Bui hoặc Vu.

Nhân viên có họ là "Bui" hoặc "Vu" sẽ hiển thị khi chạy truy vấn
Nhân viên có họ là "Bui" hoặc "Vu" sẽ hiển thị khi chạy truy vấn

Thực hiện truy vấn bằng cách nhấp vào lệnh Run trên tab Design, bạn sẽ thấy kết quả như này:

Xuất hiện bản ghi thông tin nhân viên có họ theo như tiêu chí thay thế
Xuất hiện bản ghi thông tin nhân viên có họ theo như tiêu chí thay thế

Nếu muốn áp dụng tiêu chí thay thế trong nhiều trường thì bạn thêm điều kiện vào các hàng khác nhau cho trường tương ứng. Bây giờ, thử thêm một tiêu chí thay thế khác, ngoài các nhân viên có họ là Vu hoặc Bui, ta bổ sung thêm điều kiện có chức danh công việc là Biên dịch.

Thêm "Biendich" vào trường Chucdanh để lấy thêm bản ghi
Thêm "Biendich" vào trường Chucdanh để lấy thêm bản ghi

Kết quả trả về:

Kết quả bao gồm nhân viên họ "Vu", "Bui" và nhân viên có chức danh "Bien dich"
Kết quả bao gồm nhân viên họ "Vu", "Bui" và nhân viên có chức danh "Bien dich"

Bài trước: Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016

Bài tiếp: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access - Mối quan hệ giữa các bảng

Thứ Tư, 28/08/2019 08:45
58 👨 2.631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access