Mối quan hệ 1-n giữa các bảng trong Access

Quan hệ 1-n là loại quan hệ phổ biến nhất. Trong mối quan hệ này, một bản ghi trong bảng có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng khác, nhưng một bản ghi trong bảng thứ hai chỉ có một bản ghi phù hợp trong bảng đầu tiên.

Để thiếp lập mối quan hệ 1-n, bạn làm tương tự như mối quan hệ 1-1.

Các bước tạo Relationships tương tự mối quan hệ 1-1
Các bước tạo Relationships tương tự mối quan hệ 1-1

Trước tiên chúng ta hãy xóa mối quan hệ cũ bằng cách nhấp vào tùy chọn Clear Layout trên tab Design.

Bây giờ bạn thêm một bảng về công việc của từng dự án bao gồm các trường CongviecID, DuAnID, TenCongviec, DoUutien, TinhTrang, MoTa, NgayBatdau, Hanchot, File:

Thêm mới bảng tblCong viec có các trường như hình
Thêm mới bảng tblCong viec có các trường như hình

Lưu bảng dưới tên tblCongviec và đi tới Relationship trong tab Design.

Quay lại Relationship sau khi đã Clear Layout như bước phía trên
Quay lại Relationship sau khi đã Clear Layout như bước phía trên

Click vào tùy chọn Show Table để hiển thị hộp thoại.

Hộp thoại Show Table xuất hiện
Hộp thoại Show Table xuất hiện

Chọn bảng tblDuAntblCongviec, nhấp vào Add để thêm cả hai bảng vào màn hình làm việc rồi đóng hộp thoại Show Table.

Cả 2 bảng tblDuAn và tblCongviec được thêm vào màn hình
Cả 2 bảng tblDuAn và tblCongviec được thêm vào màn hình

Để tạo mối quan hệ giữa hai bảng này, hãy sử dụng chuột để nhấp và giữ trường DuAnID trong bảng tblDuAn, kéo nối đến trường DuAnID bạn muốn kết nối ở bảng tblCongviec. Khi bạn nhả chuột, Access sẽ mở cửa sổ sau:

Kéo nối 2 trường DuAnID của 2 bảng với nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships
Kéo nối 2 trường DuAnID của 2 bảng với nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships

Click vào nút Create và bây giờ hai bảng này đã kết nối, thiết lập mối quan hệ với nhau.

Hai bảng sau khi thiếp lập mối quan hệ sẽ hiển thị như này
Hai bảng sau khi thiếp lập mối quan hệ sẽ hiển thị như này

Bài trước: Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong Access

Bài tiếp: Mối quan hệ n-n giữa các bảng trong Access

Thứ Hai, 01/07/2019 09:02
52 👨 12.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access