Biểu thức tính toán trong Access 2016

Biểu thức trong MS Access có thể hiểu tương tự như các công thức trong Excel. Biểu thức có thể bao gồm các toán tử, hằng, hàm và mã định danh.

Các biểu thức sử dụng để thực hiện nhiều công việc khác nhau. Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một loại biểu thức cụ thể gọi là biểu thức tính toán. Ta sẽ tạo ra các trường tính toán và hiển thị dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu mà được tính từ các trường riêng biệt được lưu trữ.

Để minh họa, ta sử dụng thông tin từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang.

Sử dụng thông tin từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang
Sử dụng thông tin từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang

Chạy truy vấn và bạn sẽ thấy các kết quả sau.

Kết quả khi chạy truy vấn trên
Kết quả khi chạy truy vấn trên

Giờ chúng ta thử thực hiện một phép tính đơn giản, lấy số lượng sách được đặt nhân với giá bán một quyển để lấy về tổng tiền cần phải thanh toán. Ta gọi trường này là Tổng tiền.

Biểu thức đầy đủ:

Tongtien: [tblChitietDonhang]![Soluong]*[tblSach]![GiaChitiet]
Tạo biểu thức trong trường Tongtien mới
Tạo biểu thức trong trường Tongtien mới

Chạy truy vấn, bạn có thể thấy trường Tongtien xuất hiện ở phía cuối.

Có hàng Tổng tiền là kết quả của 2 cột Soluong và GiaChitiet
Có hàng Tổng tiền là kết quả của 2 cột Soluong và GiaChitiet

Thêm một cột tính Thuế:

Thue: [Tongtien]*0.1
Bổ sung Thuế bằng 10% tổng tiền
Bổ sung Thuế bằng 10% tổng tiền

Bạn tự chạy truy vấn và xem kết quả ở cột cuối cùng nhé.

Bài trước: Toán tử đại diện Wildcard trong Access

Bài tiếp: Sử dụng Chỉ mục trong Access 2016

Thứ Hai, 01/07/2019 09:04
56 👨 38.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access