Truy vấn Dữ liệu (Query Data) trong Access 2016

Sức mạnh thực sự của CSDL quan hệ nằm ở khả năng truy xuất và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác bằng cách thực hiện các truy vấn. Truy vấn cho phép lấy thông tin từ một hoặc nhiều bảng dựa trên điều kiện tìm kiếm bạn đã định nghĩa. Trong bài học này bạn sẽ học cách để tạo truy vấn trên 1 bảng đơn giản và truy vấn trên nhiều bảng trong Access 2016.

Truy vấn là gì?

Truy vấn là cách tìm kiếm và biên dịch dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Thực hiện truy vấn cũng giống như hỏi một câu hỏi chi tiết về CSDL. Khi tạo truy vấn trong Access, bạn đang xác định các điều kiện tìm kiếm cụ thể để tìm chính xác dữ liệu mình cần.

  • Truy vấn mạnh hơn rất nhiều so với các tìm kiếm hay bộ lọc đơn giản mà chúng ta thường sử dụng để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng. Điều này là do truy vấn có thể thu thập thông tin từ nhiều bảng.
  • Các truy vấn mà bạn sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một bảng hoặc để thực hiện các phép tính được gọi là các truy vấn chọn (select query).
  • Các truy vấn thêm, thay đổi hoặc xóa dữ liệu được gọi là truy vấn hành động (action query).
  • Có thể sử dụng truy vấn để cung cấp dữ liệu cho biểu mẫu hoặc báo cáo.
  • Phần khó khăn của các truy vấn là bạn phải hiểu cách xây dựng một truy vấn trước khi sử dụng chúng.

Truy vấn trên một bảng

Hãy làm quen với quá trình xây dựng truy vấn bằng cách xây dựng truy vấn đơn giản nhất có thể: truy vấn trên một bảng.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ đơn giản, tạo một truy vấn đơn giản lấy thông tin từ bảng tblNhanvien. Mở cơ sở dữ liệu và chọn vào tab Create.

Tạo một truy vấn đơn giản lấy thông tin từ bảng tblNhanvien

Click vào tab Create > nhóm Queries > Query Design

Click vào tab Create > nhóm Queries > Query Design

Access sẽ chuyển sang chế độ xem Query Design.

Trong Show Table, chọn bảng muốn truy vấn, ở đây là tblNhanvien, click đúp chuột vào và chọn Close.

Bảng đã chọn sẽ xuất hiện như một cửa sổ nhỏ trong khung Object Relationship. Trong cửa sổ bảng, nhấp đúp chuột vào tên của các trường bạn muốn xuất hiện trong truy vấn. Chúng sẽ được thêm vào lưới thiết kế ở phần dưới cùng của màn hình.

Chọn trường muốn xuất hiện trong truy vấn

Tiếp theo, click Run trên tab Design

Kết quả truy vấn sẽ hiển thị trong khung Datasheet, giống như một bảng

Kết quả truy vấn sẽ hiển thị trong khung Datasheet giống như một bảng.

Bài trước: Chỉnh sửa bảng trong Access 2016

Bài tiếp: Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Thứ Bảy, 08/06/2019 11:10
3,714 👨 75.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access