Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019

Theo Microsoft, Web Server (IIS) trong Windows Server 2019 cung cấp một nền tảng bảo mật, dễ quản lý, theo kiểu mô-đun và có thể mở rộng để lưu trữ các trang web, service và ứng dụng một cách đáng tin cậy. Bản phát hành Windows Server 2019 mới của Microsoft đi kèm với phiên bản IIS 10. Hướng dẫn này sẽ cho biết cách cài đặt cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019.

Cài đặt IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cài đặt IIS.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install IIS with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Common HTTP Features, Default Document, D...

# verify running to access to default web site
PS C:\Users\Administrator> Invoke-WebRequest http://localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
          <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" cont...
RawContent    : HTTP/1.1 200 OK
          Accept-Ranges: bytes
          Content-Length: 703
          Content-Type: text/html
          Date: Wed, 28 Aug 2019 02:02:51 GMT
          ETag: "a40a0f9435dd51:0"
          Last-Modified: Wed, 28 Aug 2019 01:57:40 GMT
          Server...
Forms       : {}
Headers      : {[Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 703], [Content-Type, text/html], [Date, Wed, 28 Aug 2019
          02:02:51 GMT]...}
          href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409"><IMG alt=IIS
          src="iisstart.png" width=960 height=600></A>; outerText=; tagName=A;
          href=http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409}}
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features
Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation
Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm các service.

Chọn host bạn muốn thêm các service
Chọn host bạn muốn thêm các service

6. Tích vào hộp Web Server (IIS).

Tích vào hộp Web Server (IIS)
Tích vào hộp Web Server (IIS)

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm IIS Server. Nhấp vào nút Add Features > Next.

Thêm các tính năng bổ sung
Thêm các tính năng bổ sung

8. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

10. Đây là phần chọn các tính năng của Web Server. Hãy chọn những tính năng mà bạn muốn thêm. Trong ví dụ này, các tùy chọn mặc định được giữ nguyên. Tất nhiên, bạn có thể thêm các tính năng này sau khi cài đặt IIS.

Chọn các tính năng của Web Server
Chọn các tính năng của Web Server

11. Nhấp vào nút Install.

Nhấp vào nút Install
Nhấp vào nút Install

12. Sau khi kết thúc cài đặt, nhấp vào nút Close.

Nhấp vào nút Close
Nhấp vào nút Close

13. Chạy trình duyệt web và truy cập vào localhost, sau đó bạn có thể xác minh IIS có đang chạy bình thường không.

Xác minh IIS có đang chạy bình thường không
Xác minh IIS có đang chạy bình thường không

Sử dụng IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# show Sites list : [Default Web Site] is only set
PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:

# [Physical Path] is the Document Root
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem C:\inetpub\wwwroot 

  Directory: C:\inetpub\wwwroot

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    8/27/2019  6:57 PM      703 iisstart.htm
-a----    8/27/2019  6:57 PM     99710 iisstart.png

# verify accesses : [iisstart.htm] responds
PS C:\Users\Administrator> Invoke-WebRequest localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
.....
.....
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

# confirm default documents
PS C:\Users\Administrator> Get-WebConfigurationProperty -Filter "//defaultDocument/files/add" -PSPath "IIS:\Sites\Default Web Site" -Name "value" | select value 

Value
-----
Default.htm
Default.asp
index.htm
index.html
iisstart.htm

# create a test page under the Document Root and verify working
# [Write-Output] generates with UTF-16, so specify encoding explicitly with [Out-File]
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "IIS Default Start Page" | Out-File C:\inetpub\wwwroot\Default.htm -Encoding Default 

# verify accesses
# for [curl.exe], specify extension ⇒ if not specify extension, [curl] is an Alias from [Invoke-WebRequest]
PS C:\Users\Administrator> curl.exe localhost 
IIS Default Start Page

2. Chạy Start > Server Manager và nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.

Nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager
Nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

3. Mở các mục ở bảng điều khiển bên trái, Default Web Site được cấu hình.

Default Web Site được cấu hình
Default Web Site được cấu hình

4. Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings..., sau đó có thể xác nhận các cài đặt như Physical Path (Document Root), v.v...

Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings...
Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings...

5. Mở Default Document, sau đó có thể xác nhận các tài liệu mặc định.

Mở Default Document
Mở Default Document

6. Bạn có thể xem các tài liệu mặc định.

Bạn có thể xem các tài liệu mặc định
Bạn có thể xem các tài liệu mặc định

7. Tạo trang test trong Physical Path (Document Root) và xác minh quyền truy cập bằng trình duyệt web.

Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)
Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 08/04/2021 11:03
56 👨 8.293
0 Bình luận
Sắp xếp theo