Cách cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019

Từ Microsoft, Domain Name System (DNS) là một trong những bộ giao thức tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm TCP/IP, cùng với DNS Client và DNS Server cung cấp các service phân giải tên ánh xạ tên thành địa chỉ IP của máy tính.

Trong bài viết hôm nay, Quantrimang sẽ giải thích cách cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019 và sau đó thực hiện các cấu hình thêm khác. Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên máy chủ của mình.

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019

Hãy cấu hình DNS Server để cung cấp tính năng phân giải tên máy chủ hoặc địa chỉ IP!

Trên cài đặt CUI, thiết lập như sau:

1. Chạy PowerShell với quyền admin và nhập code sau để cài đặt DNS Server.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install DNS with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  Yes      SuccessRest... {DNS Server, ...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

# restart computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

Trên cài đặt GUI, thiết lập như sau:

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features
Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation
Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn một Host mà bạn muốn thêm các service.

Chọn một Host
Chọn một Host

6. Tích vào hộp DNS Server.

Tích vào hộp DNS Server
Tích vào hộp DNS Server

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm DNS Server. Nhấp vào nút Add Features và sau đó nhấn Next.

Nhấp vào nút Add Features
Nhấp vào nút Add Features

8. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

10. Nhấp vào nút Install.

Nhấp vào nút Install
Nhấp vào nút Install

11. Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, nhấp vào nút Close.

Nhấp vào nút Close
Nhấp vào nút Close

Thêm Forward Lookup Zone vào DNS Server

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình như sau.

Ví dụ sau thêm Forward Lookup Zone với cài đặt Zone-Name "srv.world", Zone-File "srv.world.dns". Nói chung, hãy đặt tên miền hoặc một phần tên miền của bạn cho Zone-Name.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "srv.world" -ZoneFile "srv.world.dns" -DynamicUpdate None -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# [srv.world] has been added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerZone "srv.world" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False

2. Chạy Server Manager và chọn Tools > DNS.

Chọn Tools > DNS
Chọn Tools > DNS

3. Chọn Hostname ở bảng điều khiển bên trái và nhấp chuột phải vào Hostname để hiển thị menu và chọn New Zone...

Chọn New Zone...
Chọn New Zone...

4. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

5. Tích vào hộp Primary zone và nhấp vào nút Next.

Tích vào hộp Primary zone
Tích vào hộp Primary zone

6. Tích vào hộp Forward Lookup Zone và nhấp vào nút Next.

Tích vào hộp Forward Lookup Zone
Tích vào hộp Forward Lookup Zone

7. Nhập tên vào phần Zone name. Như mô tả trên ảnh chụp màn hình bên dưới, hãy đặt tên miền hoặc một phần tên miền cho Zone name này.

Nhập tên vào phần Zone name
Nhập tên vào phần Zone name

8. Đặt zone-file-name và nhấp vào nút Next. Bạn có thể giữ tên mặc định cho zone-file-name.

Đặt zone-file-name
Đặt zone-file-name

9. Nhấp vào nút Next và giữ nguyên tùy chọn mặc định.

Giữ nguyên tùy chọn mặc định
Giữ nguyên tùy chọn mặc định

10. Nhấp vào nút Finish.

Nhấp vào nút Finish
Nhấp vào nút Finish

11. Một zone mới đã được tạo trong Forward Lookup Zone.

Một zone mới đã được tạo
Một zone mới đã được tạo
Thứ Năm, 25/03/2021 15:24
52 👨 9.225
0 Bình luận
Sắp xếp theo