Ms Access 2003 - Bài 13: Tóm tắt chương 3

Access cung cấp cho bạn một cách linh hoạt không chỉ trong việc nhập dữ liệu mà còn quá trình làm việc với các bảng hay toàn bộ bảng. Trong chương này, bạn đã biết cách sử dụng chế độ Design view có hiệu quả. Ngoài ra, bạn đã biết cách để sao chép, đổi tên và xóa toàn bộ bảng.

Trước khi bước sang chương 4, phải chắc là bạn hiểu các nội dung sau:

• Chế độ Design view cho phép bạn thay đổi cấu trúc bảng hiện tại. Access đưa ra thông tin trong cửa sổ Design view với nhiều cách giống như trong cửa sổ Datasheet

• Các kiểu dữ liệu chỉ rõ loại thông tin được lưu trữ trong một trường. Sử dụng kiểu dữ liệu đúng sẽ giúp Access lưu giữ thông tin trong bảng có hiệu quả.

• Khi thiết kế bảng, bạn có thể kèm theo lời chú thích cho các trường. Những lời chú thích này giúp bạn nhớ mục đích của trường và các tài liệu chứa thông tin về chúng. Lời chú thích không ảnh hưởng tới các chức năng của Access.

• Mỗi trường đều có đặc tính hoặc các đặc trưng riêng để chỉ rõ cách Access thực hiện tiến trình. Các kiểu đặc tính sẵn có cho trường phụ thuộc vào kiểu dữ liệu trường đó.

• Sử dụng cửa sổ Database, bạn có thể sao chép, đổi tên và xóa toàn bộ bảng.

Thứ Tư, 15/11/2017 17:34
3,34 👨 3.727
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access