Cách tự động tắt âm thanh khi rút tai nghe trên Windows

Loa tự động tắt tiếng

Khi bạn vô tình rút tai nghe máy tính khi đang phát nhạc hoặc xem phim thì âm thanh sẽ chuyển sang phát bằng loa ngoài máy tính. Nếu bạn làm việc trong môi trường văn phòng hoặc ở những nơi công cộng, đông người sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết đơn giản chỉ với vài thao tác thiết lập. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tự động tắt âm thanh khi rút tai nghe trên máy tính.

Hướng tắt âm thanh khi rút tai nghe

Bước 1:

Bạn nhấn tổ hợp Windows + R để mở hộp thoại Run. Sau đó nhập từ khóa notepad và nhấn OK để mở.

Mở Notepad

Bước 2:

Sau đó dán đoạn mã dưới đây vào Notepad rồi nhấn vào File và chọn Save As…

[cmdletbinding()]
Param()

#Adding definitions for accessing the Audio API
Add-Type -TypeDefinition @'
using System.Runtime.InteropServices;
[Guid("5CDF2C82-841E-4546-9722-0CF74078229A"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
interface IAudioEndpointVolume {
// f(), g(), ... are unused COM method slots. Define these if you care
int f(); int g(); int h(); int i();
int SetMasterVolumeLevelScalar(float fLevel, System.Guid pguidEventContext);
int j();
int GetMasterVolumeLevelScalar(out float pfLevel);
int k(); int l(); int m(); int n();
int SetMute([MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] bool bMute, System.Guid pguidEventContext);
int GetMute(out bool pbMute);
}
[Guid("D666063F-1587-4E43-81F1-B948E807363F"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
interface IMMDevice {
int Activate(ref System.Guid id, int clsCtx, int activationParams, out IAudioEndpointVolume aev);
}
[Guid("A95664D2-9614-4F35-A746-DE8DB63617E6"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
interface IMMDeviceEnumerator {
int f(); // Unused
int GetDefaultAudioEndpoint(int dataFlow, int role, out IMMDevice endpoint);
}
[ComImport, Guid("BCDE0395-E52F-467C-8E3D-C4579291692E")] class MMDeviceEnumeratorComObject { }
public class Audio {
static IAudioEndpointVolume Vol() {
var enumerator = new MMDeviceEnumeratorComObject() as IMMDeviceEnumerator;
IMMDevice dev = null;
Marshal.ThrowExceptionForHR(enumerator.GetDefaultAudioEndpoint(/*eRender*/ 0, /*eMultimedia*/ 1, out dev));
IAudioEndpointVolume epv = null;
var epvid = typeof(IAudioEndpointVolume).GUID;
Marshal.ThrowExceptionForHR(dev.Activate(ref epvid, /*CLSCTX_ALL*/ 23, 0, out epv));
return epv;
}
public static float Volume {
get {float v = -1; Marshal.ThrowExceptionForHR(Vol().GetMasterVolumeLevelScalar(out v)); return v;}
set {Marshal.ThrowExceptionForHR(Vol().SetMasterVolumeLevelScalar(value, System.Guid.Empty));}
}
public static bool Mute {
get { bool mute; Marshal.ThrowExceptionForHR(Vol().GetMute(out mute)); return mute; }
set { Marshal.ThrowExceptionForHR(Vol().SetMute(value, System.Guid.Empty)); }
}
}
'@ -Verbose


While($true)
{
#Clean all events in the current session since its in a infinite loop, to make a fresh start when loop begins
Get-Event | Remove-Event -ErrorAction SilentlyContinue

#Registering the Event and Waiting for event to be triggered
Register-WmiEvent -Class Win32_DeviceChangeEvent
Wait-Event -OutVariable Event |Out-Null

$EventType = $Event.sourceargs.newevent | `
Sort-Object TIME_CREATED -Descending | `
Select-Object EventType -ExpandProperty EventType -First 1

#Conditional logic to handle, When to Mute/unMute the machine using Audio API
If($EventType -eq 3)
{
[Audio]::Mute = $true
Write-Verbose "Muted [$((Get-Date).tostring())]"
}
elseif($EventType -eq 2 -and [Audio]::Mute -eq $true)
{
[Audio]::Mute = $false
Write-Verbose "UnMuted [$((Get-Date).tostring())]"
}
}

Nhập mã code

Bước 3:

Trong giao diện lưu file phần Save as type chọn All Files. Sau đó nhập tên file với định dạng .ps1. Tên file có thể tùy ý đặt không dấu và viết liền nhưng phải có định dạng là PS1. Cuối cùng nhấn Save để lưu lại.

Chúng ta nên lưu file ngoài màn hình desktop để sử dụng nhanh khi cần.

Lưu file Notepad

Bước 4:

Nhấn chuột phải vào file mới tạo chọn Run with PowerShell để khởi chạy tập tin. Tập tin này sẽ hoạt động, tắt âm thanh khi rút tai nghe máy tính đến khi chúng ta tắt máy tính.

Chạy file ps1

Nếu bạn muốn file này từ động chạy khi mở máy tính thì có thể sử dụng trình Task Scheduler. Cách để file tự động chạy bằng Task Scheduler người dùng có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 03/08/2018 08:16
51 👨 1.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo