Google Sheets (Phần 2): Sửa đổi cột, hàng và ô

Theo mặc định trong Google Sheets, các ô của mọi bảng tính mới luôn có cùng kích thước. Khi bạn bắt đầu nhập thông tin vào bảng tính của mình, thật dễ dàng tùy chỉnh các hàng và cột để phù hợp hơn với dữ liệu.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thay đổi chiều cao và chiều rộng của hàng và cột, cũng như cách chèn, di chuyển, xóa và cố định chúng. Bạn cũng sẽ học cách wrap (gói gọn dữ liệu trong 1 ô) và hợp nhất các ô.

Làm việc với cột, hàng và ô

Mọi hàng và cột của bảng tính mới luôn được đặt ở cùng chiều cao và chiều rộng. Khi bạn bắt đầu làm việc với bảng tính, bạn sẽ thấy rằng các kích thước mặc định này không phải lúc nào cũng phù hợp với các loại nội dung ô khác nhau.

Cách sửa đổi chiều rộng cột

Trong ví dụ bên dưới, một số nội dung trong cột B quá dài để hiển thị. Chúng ta có thể hiển thị tất cả nội dung này bằng cách thay đổi độ rộng của cột B.

1. Di chuột qua dòng giữa hai cột. Con trỏ sẽ biến thành một mũi tên kép.

Di chuột qua dòng giữa hai cột

2. Nhấp và kéo đường viền cột sang bên phải để tăng chiều rộng cột. Kéo đường viền sang trái sẽ làm giảm độ rộng của cột.

Nhấp và kéo đường viền cột

3. Nhả chuột khi bạn hài lòng với chiều rộng cột mới. Tất cả nội dung ô hiện đã hiển thị.

Tất cả nội dung ô hiện đã hiển thị

Cách tự động định kích thước chiều rộng của cột

Tính năng tự động điều chỉnh kích thước sẽ cho phép bạn đặt chiều rộng của cột để phù hợp với nội dung của nó một cách tự động.

1. Di chuột qua dòng giữa hai cột. Con trỏ sẽ biến thành một mũi tên kép.

2. Nhấp đúp chuột.

Nhấp đúp chuột

3. Chiều rộng của cột sẽ được thay đổi để phù hợp với nội dung.

 Chiều rộng của cột sẽ được thay đổi

Cách sửa đổi chiều cao hàng

Bạn có thể làm cho các ô cao hơn bằng cách sửa đổi chiều cao của hàng. Thay đổi chiều cao hàng sẽ tạo thêm không gian trong ô, điều này thường giúp bạn xem nội dung ô dễ dàng hơn.

1. Di chuột qua đường giữa hai hàng. Con trỏ sẽ biến thành một mũi tên kép.

Di chuột qua đường giữa hai hàng

2. Nhấp và kéo đường viền hàng xuống để tăng chiều cao. Kéo đường viền lên sẽ làm giảm chiều cao của hàng.

Nhấp và kéo đường viền hàng

3. Nhả chuột khi bạn hài lòng với chiều cao hàng mới.

Nhả chuột

Cách sửa đổi tất cả các hàng hoặc cột

Thay vì thay đổi kích thước các hàng và cột riêng lẻ, bạn có thể sửa đổi chiều cao và chiều rộng của mọi hàng và cột trong bảng tính cùng một lúc bằng cách sử dụng nút Select All. Phương pháp này cho phép bạn đặt kích thước thống nhất cho các hàng và cột của bảng tính. Ví dụ sẽ đặt chiều cao hàng đồng nhất.

1. Nhấp vào nút Select All ngay bên dưới thanh công thức để chọn mọi ô trong bảng tính.

Nhấp vào nút Select All

2. Di chuột qua đường giữa hai hàng. Con trỏ sẽ biến thành một mũi tên kép.

3. Nhấp và kéo đường viền hàng để sửa đổi chiều cao.

Nhấp và kéo đường viền hàng

4. Nhả chuột khi bạn hài lòng với chiều cao hàng mới cho bảng tính.

hiều cao hàng mới cho bảng tính

Chèn, xóa và di chuyển các hàng và cột

Sau khi làm việc với bảng tính một thời gian, bạn có thể muốn thêm các cột hoặc hàng mới, xóa các hàng hoặc cột nhất định hoặc thậm chí di chuyển chúng đến một vị trí khác trong bảng tính.

Cách chèn một cột

1. Nhấp chuột phải vào tiêu đề cột. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Có hai tùy chọn để thêm một cột. Chọn Insert 1 left để thêm cột vào bên trái của cột hiện tại hoặc chọn Insert 1 right để thêm một cột vào bên phải cột hiện tại.

Chèn một cột

2. Cột mới sẽ được chèn vào bảng tính.

Cột mới sẽ được chèn vào bảng tính

Cách chèn một hàng

1. Nhấp chuột phải vào một tiêu đề hàng. Một menu drop-down sẽ xuất hiện. Có hai tùy chọn để thêm một hàng. Chọn Insert 1 above để thêm một hàng phía trên hàng hiện tại hoặc chọn Insert 1 below để thêm một cột bên dưới hàng hiện tại.

Chèn một hàng

2. Hàng mới sẽ được chèn vào bảng tính.

Hàng mới sẽ được chèn vào bảng tính

Nếu cần thêm nhiều hàng cùng một lúc, bạn có thể cuộn xuống cuối bảng tính và nhấp vào nút Add. Theo mặc định, điều này sẽ thêm 1000 hàng mới vào bảng tính của bạn, nhưng bạn cũng có thể đặt số lượng hàng để thêm vào hộp văn bản.

Thêm nhiều hàng cùng một lúc

Cách xóa một hàng hoặc cột

Thật dễ dàng để xóa bất kỳ hàng hoặc cột nào bạn không còn cần trong bảng tính của mình nữa. Ví dụ sẽ xóa một hàng, nhưng bạn có thể xóa một cột theo cách tương tự.

1. Chọn hàng bạn muốn xóa.

Chọn hàng bạn muốn xóa

2. Nhấp chuột phải vào tiêu đề hàng, sau đó chọn Delete row từ menu drop-down.

Chọn Delete row

3. Các hàng bên dưới hàng đã xóa sẽ dịch chuyển lên để thế chỗ. Trong ví dụ, hàng 8 bây giờ là hàng 7.

Các hàng bên dưới hàng đã xóa sẽ dịch chuyển lên

Có sự khác biệt giữa việc xóa một hàng hoặc cột và chỉ đơn giản xóa nội dung của nó. Nếu bạn muốn xóa nội dung của một hàng hoặc cột mà không làm cho các hàng hoặc cột khác thay đổi, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề, sau đó chọn Clear row hoặc Clear column.

Chọn Clear row hoặc Clear column

Cách di chuyển một hàng hoặc cột

Đôi khi, bạn có thể muốn di chuyển một cột hoặc hàng để làm cho nó dễ truy cập hơn trong bảng tính. Ví dụ sẽ di chuyển một cột, nhưng bạn có thể di chuyển một hàng theo cách tương tự.

1. Chọn cột bạn muốn di chuyển, sau đó di chuột qua tiêu đề cột. Con trỏ sẽ trở thành biểu tượng bàn tay.

Chọn cột bạn muốn di chuyển

2. Nhấp và kéo cột đến vị trí mong muốn của nó. Một đường viền của cột sẽ xuất hiện.

Nhấp và kéo cột đến vị trí mong muốn

3. Thả chuột khi bạn hài lòng với vị trí mới.

Thả chuột khi bạn hài lòng

Wrap text và hợp nhất các ô

Bất cứ khi nào bạn có quá nhiều nội dung được hiển thị trong một ô, bạn có thể quyết định wrap text hoặc hợp nhất ô thay vì thay đổi kích thước một cột. Việc wrap text sẽ tự động sửa đổi chiều cao hàng của ô, cho phép hiển thị nội dung ô trên nhiều dòng. Việc hợp nhất cho phép bạn kết hợp một ô với các ô trống liền kề để tạo ra một ô lớn.

Cách wrap text

1. Chọn các ô bạn muốn wrap. Ví dụ này đang chọn phạm vi ô C3:C10.

Chọn các ô bạn muốn wrap

2. Mở menu drop-down Text wrapping, sau đó nhấp vào nút Wrap.

Nhấp vào nút Wrap

3. Các ô sẽ được tự động thay đổi kích thước để phù hợp với nội dung của chúng.

Các ô sẽ được tự động thay đổi kích thước

Cách hợp nhất các ô

1. Chọn các ô bạn muốn hợp nhất. Ví dụ đang chọn phạm vi ô A1:C1.

Chọn các ô bạn muốn hợp nhất

2. Chọn nút Merge cells.

Chọn nút Merge cells

3. Các ô bây giờ sẽ được hợp nhất thành một ô duy nhất.

Các ô bây giờ sẽ được hợp nhất thành một ô duy nhất

Để hủy hợp nhất ô, hãy nhấp vào mũi tên drop-down bên cạnh nút Merge cells, sau đó chọn Unmerge từ ​​menu drop-down.

Hủy hợp nhất ô

Cố định hàng và cột

Khi làm việc với các bảng tính lớn, sẽ có lúc bạn muốn xem các hàng hoặc cột nhất định mọi lúc, đặc biệt là khi sử dụng các ô tiêu đề như trong ví dụ dưới đây. Bằng cách cố định các hàng hoặc cột tại chỗ, bạn sẽ có thể cuộn qua bảng tính của mình trong khi tiếp tục xem các ô tiêu đề.

Cách cố định một hàng

1. Định vị hàng hoặc các hàng bạn muốn cố định. Ví dụ này sẽ cố định hai hàng trên cùng. Lưu ý: Bạn không cần phải chọn các hàng mà bạn muốn cố định.

Định vị hàng hoặc các hàng bạn muốn cố định

2. Nhấp vào View trên thanh công cụ. Di chuột qua Freeze, sau đó chọn số lượng hàng mong muốn để cố định từ menu drop-down.

Chọn số lượng hàng mong muốn để cố định

3. Hai hàng trên cùng được đóng băng tại chỗ. Bạn có thể cuộn trang tính của mình xuống trong khi tiếp tục xem các hàng cố định ở trên cùng.

Hai hàng trên cùng được đóng băng tại chỗ

Cách cố định một cột

1. Định vị cột hoặc các cột bạn muốn cố định. Ví dụ này sẽ cố định cột ngoài cùng bên trái. Lưu ý: Bạn không cần phải chọn các cột mà bạn muốn cố định.

Định vị cột hoặc các cột bạn muốn cố định

2. Nhấp vào View trên thanh công cụ. Di chuột qua Freeze, sau đó chọn số lượng cột mong muốn để cố định từ menu drop-down.

Chọn số lượng cột mong muốn

3. Cột ngoài cùng bên trái hiện đã được cố định tại chỗ. Bạn có thể cuộn qua trang tính của mình trong khi tiếp tục xem cột cố định ở bên trái.

Cột ngoài cùng bên trái hiện đã được cố định tại chỗ

Để hủy cố định các hàng, hãy nhấp vào View, di chuột qua Freeze, sau đó chọn No rows. Để hủy cố định cột, hãy nhấp vào View, di chuột qua Freeze, sau đó chọn No columns.

Hủy cố định các hàng

Thứ Tư, 24/08/2022 10:28
532 👨 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo