Đáp án môn toán 2022 THPT quốc gia chính thức

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 chính thức của bộ.

Đáp án môn toán 2022 THPT quốc gia chính thức

Đáp án tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Toán gợi ý

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 101

1.A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.C

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.C

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Toán mã 102

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.D

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.B

46.A

47.A

48.D

49.A

50.D

Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia mã 103

1. B2. A3. B4. D5. D
 6. C7. B8. D9. A10. C
 11. B12. B13. B14. D15. D
 16. B17. A18. C19. D20. C
 21. A22. B23. B24. B25. C
 26. D27. D28. C29. C30. C
 31. D32. A33. D34. A35. A
 36. C37. B38. A39. D40. A
 41. D42. A43. A44. A45. B
 46. D47. D48. A49. B50. A

Đáp án môn Toán 2022 mã 104

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.A

48.A

49.C

50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 105

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.B9.A10.C
11.B12.C13.C14.B15.B16.C17.B18.D19.B20.A
21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D
31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.C48.D49.A50.A

Đáp án môn Toán THPT 2022 mã 106

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.D

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.C

50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 107

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 108

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.A14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C
21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D
41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D49.C50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 109

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A9.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.A18.D19.B20.B
21.C22.A23.C24.B25.A26.D27.B28.D29.D30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B49.D50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 110

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.B15.D16.D17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C
31.A32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B
41.C42.C43.A44.B45.C46.C47.B48.A49.C50.A

Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia mã 111

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D
41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 112

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 113

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D9.A10.C
11.B12.D13.C14.D15.D16.D17.B18.D19.D20.C
21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D
41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Đáp án môn Toán THPT quốc gia mã 114

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B
11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B
21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B
31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.D46.A47.B48.C49.B50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 115

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B9.D10.A
11.D12.D13.B14.A15.D16.A17.C18.D19.D20.B
21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.C28.D29.D30.B
31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B
41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán 2022 mã 116

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.D

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 117

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B9.C10.C
11.C12.A13.A14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C
21.C22.D23.B24.C25.C26.B27.A28.B29.D30.B
31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A
41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.B48.C49.B50.A

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 118

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.A

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.B

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2022 mã 119

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 120

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.C

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán 2022 mã 121

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.B

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.B

39.A

40.B

41.C

42.B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.B

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 122

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.A

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

Đáp án thi tốt nghiệp môn Toán mã 123

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.B

36.B

37.C

38.C

39.A

40.B

41.B

42.D

43.A

44.C

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2022 mã 124

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D
11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C
21.A22.B23.C24.D25.A26.A27.A28.C29.C30.B
31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B
41.C42.D43.D44.C45.C46.D47.D48.B49.B50.C

Đề thi Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2022

Thứ Bảy, 16/07/2022 08:00
2,734 👨 41.784
8 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Ngoc Nam
  Nguyen Ngoc Nam

  Tôi từng đi thi tốt nghiệp THPT và đại học nhưng giờ nhìn đề toán này trông lạ quá!!!!

  Thích Phản hồi 16:49 07/07
  • Nguyễn Tú
   Nguyễn Tú

   Đề Toán được các giáo viên đánh giá khó, không dễ làm trong 90 phút nên sẽ ít điểm 10

   Thích Phản hồi 08:42 08/07
   • Nguyen Hoai
    Nguyen Hoai

    Thi đại học 9 năm trước rồi, nhưng đọc vẫn thấy đề này dễ, nếu nắm chắc kiến thức điểm 8 không thoát được.

    Thích Phản hồi 17:19 07/07
    • Xuân Thủy
     Xuân Thủy

     Đọc đề cũng hiểu nội dung thấy nhưng không nhớ giải như thế nào =))

     Thích Phản hồi 17:15 07/07
     • Pham Toan
      Pham Toan

      Đọc xong đề thi toán thpt 2022 không hiểu gì luôn, hoa cả mắt, chóng cả mặt. Tự hỏi không biết sao trc mình cũng đỗ tốt nghiệp. =)))

      Thích Phản hồi 17:13 07/07
      • Pham Ky
       Pham Ky

       Từng đi thi học sinh giỏi toán cấp 2, cấp 3. Thi đại học năm 2006 toán 9 điểm mà giờ nhìn đề thi lạ lắm như chưa hề quen.

       Thích Phản hồi 17:07 07/07
       • Quyên Trần Lê
        Quyên Trần Lê

        Vừa đọc tin "Nhiều thí sinh đánh giá đề năm nay khá dễ, 8 điểm trong tầm tay". oài mình nhìn hoa mắt không hiểu gì luôn!

        Thích Phản hồi 17:06 07/07
        • Nguyễn văn Linh
         Nguyễn văn Linh

         Nhìn đề mà hoang mang quá dù mới chỉ thi cách đay 5 năm. Kiến thức trả lại hết cho thầy cô rồi. !

         Thích Phản hồi 16:49 07/07