Sao lưu và khôi phục driver các thiết bị trong Windows

Nếu cài đặt sạch Windows, bạn sẽ cần cài đặt driver cho từng thiết bị trong hệ thống. Một số driver thiết bị này có thể không còn có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bạn đã đặt nhầm bản sao lưu của file cài đặt driver từ nhà sản xuất.

Bạn nên sao lưu driver thiết bị của mình trước khi tiến hành cài đặt sạch để giúp dễ dàng khôi phục bất kỳ driver nào trong số này nếu cần sau đó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu và khôi phục tất cả driver thiết bị của bên thứ 3 trên PC chạy Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể sao lưu và khôi phục driver.

Sao lưu tất cả driver thiết bị trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập một trong hai lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

dism /online /export-driver /destination:"full path of folder"

Hoặc:

pnputil /export-driver * "full path of folder"

Thay thế với đường dẫn đầy đủ của thư mục thực tế đang tồn tại (ví dụ: F:\Drivers Backup) mà bạn muốn xuất tất cả driver thiết bị của bên thứ ba vào. Nếu thư mục này hiện không tồn tại, bạn sẽ cần tạo nó trước khi chạy lệnh. Ví dụ:

dism /online /export-driver /destination:"F:\Drivers Backup"
Nhập lệnh vào Command Prompt
Nhập lệnh vào Command Prompt

3. Khi quá trình xuất kết thúc, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

4. Giờ đây, các driver thiết bị sẽ được xuất vào vị trí thư mục chỉ định, đóng vai trò bản sao lưu.

Các driver thiết bị sẽ được xuất vào vị trí thư mục chỉ định
Các driver thiết bị sẽ được xuất vào vị trí thư mục chỉ định

Sao lưu tất cả driver thiết bị trong PowerShell

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Export-WindowsDriver -Online -Destination "full path of folder"

Thay thế với đường dẫn đầy đủ của thư mục thực tế đang tồn tại mà bạn muốn xuất tất cả driver thiết bị của bên thứ ba vào. Nếu thư mục này hiện không tồn tại, bạn sẽ cần tạo nó trước khi chạy lệnh. Ví dụ:

Export-WindowsDriver -Online -Destination "F:\Drivers Backup"
Nhập lệnh vào PowerShell
Nhập lệnh vào PowerShell

3. Khi quá trình xuất kết thúc, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

4. Giờ đây, các driver thiết bị sẽ được xuất vào vị trí thư mục chỉ định với vai trò bản sao lưu.

Các driver thiết bị nằm thư mục được chỉ định
Các driver thiết bị nằm thư mục được chỉ định

Khôi phục bản sao lưu driver thiết bị trong Device Manager

1. Mở Device Manager.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thiết bị (ví dụ: Intel (R) RealSense (TM) 3D Camera (Front F200) Depth) mà bạn muốn khôi phục bản sao lưu driver và chọn Update driver.

Nhắp chuột phải và chọn Update driver
Nhắp chuột phải và chọn Update driver

3. Nhấp vào Manually install a driver.

Nhấp vào Manually install a driver
Nhấp vào Manually install a driver

4. Làm theo các bước bên dưới để chọn thư mục chứa bản sao lưu driver thiết bị ở trên.

  • Nhấp vào nút Browse.
  • Điều hướng đến và chọn thư mục chứa bản sao lưu thiết bị.
  • Nhấn OK.
  • Chọn hộp Include subfolders.
  • Nhấp vào Next.
Chọn thư mục chứa bản sao lưu driver thiết bị
Chọn thư mục chứa bản sao lưu driver thiết bị

5. Device Manager bây giờ sẽ tìm kiếm và cài đặt driver thiết bị nếu nó mới hơn những gì hiện được cài đặt.

6. Khi đã hoàn tất việc khôi phục bản sao lưu driver, bạn có thể đóng Device Manager nếu muốn.

Khôi phục tất cả driver thiết bị trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

pnputil /add-driver "full path of folder\*.inf" /subdirs /install /reboot

Thay thế với đường dẫn đầy đủ của thư mục thực tế mà bạn đã xuất tất cả driver thiết bị của bên thứ ba vào. Ví dụ:

pnputil /add-driver "E:\Drivers Backup\*.inf" /subdirs /install /reboot

Tùy chọn /reboot trong lệnh sẽ tự động khởi động lại máy tính nếu cần để hoàn tất hoạt động nhập driver.

Đảm bảo bạn lưu và đóng mọi thứ đang mở trước khi chạy lệnh này.

3. Khi quá trình nhập kết thúc, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thứ Tư, 12/08/2020 14:36
4,65 👨 16.350
0 Bình luận
Sắp xếp theo