Cách đặt mức độ ưu tiên cho các ứng dụng trong Windows 10

Windows chia sẻ tài nguyên bộ xử lý cho tất cả các tiến trình đang chạy dựa trên mức độ ưu tiên của chúng. Nếu một tiến trình (ứng dụng) có mức ưu tiên cao hơn, nó sẽ nhận được nhiều tài nguyên bộ xử lý để có hiệu năng tốt hơn so với tiến trình với mức ưu tiên thấp hơn.

Nếu thích, bạn có thể đặt mức độ ưu tiên theo cách thủ công cho các tiến trình để chạy với mức độ ưu tiên Realtime, High, Above normal, Normal, Below normal hoặc Low trong Windows, dựa trên nhu cầu của chính bạn thay vì mức ưu tiên mặc định. Những thay đổi bạn thực hiện đối với mức độ ưu tiên của một tiến trình (ứng dụng) chỉ là tạm thời và không được đặt vĩnh viễn. Khi ứng dụng bị đóng hoặc bạn khởi động lại máy tính, Windows sẽ quên mức độ ưu tiên bạn đặt cho nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi mức độ ưu tiên của ứng dụng đối với tài nguyên bộ xử lý trong Windows 10.

Lưu ý quan trọng: Không nên thiết lập các tiến trình với mức ưu tiên theo thời gian thực (Realtime), vì nó có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống, bằng cách khiến tất cả những tiến trình ưu tiên thấp hơn khác không có tài nguyên mà chúng cần.

Phương pháp 1: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong Task Manager

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Nhấn vào tab Details, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tên tiến trình (ví dụ, "mspaint.exe"), chọn Set priority và đặt mức ưu tiên mà bạn muốn đặt cho tiến trình (tương ứng là Realtime, High, Above normal, Normal, Below normal hoặc Low).

Chọn Set priority

3. Nhấn vào Change priority để xác nhận.

Nhấn vào Change priority để xác nhận

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Task Manager nếu muốn.

Phương pháp 2: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Get-WmiObject Win32_process -filter 'name = "ProcessName"' | foreach-object { $_.SetPriority(PriorityLevelID) }

Lưu ý: Hãy thay thế ProcessName trong lệnh ở trên bằng tên thực của tiến trình đang chạy (ví dụ, "mspaint.exe") mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên. Thay thế PriorityLevelID trong lệnh ở trên bằng số (ví dụ, "32768") trong bảng bên dưới cho mức độ ưu tiên (ví dụ, "Above normal") mà bạn muốn đặt cho quy trình này. Ví dụ:

Get-WmiObject Win32_process -filter 'name = "mspaint.exe"' | foreach-object { $_.SetPriority(32768) }
ID mức ưu tiênTên mức ưu tiên
256Realtime
128High
32768Above normal
32Normal
16384Below normal
64Low

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn

Phương pháp 3: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

wmic process where name="ProcessName" CALL setpriority "PriorityLevelName"

Hoặc:

wmic process where name="ProcessName" CALL setpriority PriorityLevelID

Lưu ý: Thay thế ProcessName trong lệnh trên với tên thực của tiến trình đang chạy (ví dụ, "mspaint.exe") mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên.

Thay thế PriorityLevelName trong lệnh ở trên bắng tên mức ưu tiên (ví dụ, "Above normal") trong bảng bên dưới mà bạn muốn đặt cho tiến trình này.

Thay thế PriorityLevelID trong lệnh ở trên bằng số (ví dụ, "32768") trong bảng bên dưới cho mức độ ưu tiên (ví dụ, "Above normal") bạn muốn đặt cho quy trình này.

Ví dụ:

wmic process where name="mspaint.exe" CALL setpriority "Above normal"

Hoặc:

wmic process where name="mspaint.exe" CALL setpriority 32768
ID mức ưu tiênTên mức ưu tiên
256Realtime
128High
32768Above normal
32Normal
16384Below normal
64Low

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt.

Mức ưu tiên Above normal

Mức ưu tiên 32768

Bắt đầu ứng dụng với mức độ ưu tiên đã đặt trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

start "" /PriorityLevelName "Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng"

Nếu thích, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tạo một shortcut sẽ luôn mở ứng dụng với mức ưu tiên đã đặt.

cmd /c start "" /PriorityLevelName "Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng"

Lưu ý: Thay thế PriorityLevelName trong lệnh ở trên bằngi tên mức độ ưu tiên (ví dụ, "AboveNormal") trong bảng bên dưới mà bạn muốn đặt cho tiến trình này.

Thay thế “Đường dẫn đầy đủ của file ứng dụng” trong lệnh trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của file ứng dụng (ví dụ, "C:\Windows\System32\mspaint.exe") mà bạn muốn bắt đầu.

Ví dụ:

start "" /AboveNormal "C:\Windows\System32\mspaint.exe"
Tên mức độ ưu tiên
Realtime
High
AboveNormal
Normal
BelowNormal
Low

3. Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Đóng Command Prompt

Mọi thao tác đã hoàn tất!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 26/11/2019 20:02
4,54 👨 14.366
0 Bình luận
Sắp xếp theo