Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10

Thông tin chung

Như chúng ta đã biết, Hyper-V cho phép chạy các hệ thống máy tính ảo trên một máy chủ vật lý. Những hệ thống ảo hóa này (còn được gọi là máy khách (guest)) có thể được sử dụng và được quản lý tương tự như đối với hệ thống máy tính vật lý, tuy nhiên, về cơ bản, chúng vẫn tồn tại trong môi trường ảo hóa và cô lập.

Bạn có thể sử dụng các chức năng xuất và nhập của Hyper-V để sao chép nhanh các máy ảo. Các máy ảo sau khi xuất có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu, hoặc đây cũng có thể là một cách để di chuyển một máy ảo giữa các máy chủ Hyper-V.

Còn chức năng nhập lại cho phép bạn khôi phục các máy ảo. Bạn không cần xuất một máy ảo thì mới có thể nhập lại được nó. Hiểu một cách đơn giản, chức năng nhập sẽ cố gắng tạo lại máy ảo từ bất kỳ thứ gì khả dụng. Chức năng nhập một máy ảo sẽ đăng ký máy ảo đó với máy chủ Hyper-V. Một máy ảo sau khi xuất có thể được nhập trở lại vào máy chủ mà từ đó nó được tạo ra, hoặc cũng có thể được nhập vào máy chủ mới.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập máy ảo Hyper-V (máy khách) trên máy tính Windows 10 (máy chủ) của bạn. Tuy nhiên, bạn phải đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên thì mới có thể tiến hành nhập máy ảo Hyper-V được.

Lưu ý: Hyper-V chỉ hỗ trợ trong các phiên bản Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Tiến hành nhập máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager

1. Mở trình quản lý Hyper-V (Hyper-V Manager).

2. Trong bên bên trái, chọn máy chủ Hyper-V mà bạn muốn nhập một máy ảo vào đó (ví dụ: "BRINK-DESKTOP") và nhấn vào Import Virtual Machine trong ngăn tác vụ (Actions pane) bên phải (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 1

3. Trong cửa sổ Before you Begin, nhấp vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 2

4. Nhấn vào Browse, sau đó điều hướng đến và chọn thư mục (ví dụ: "Windows 7 Ultimate") chứa máy ảo (tệp .vmcx) bạn muốn nhập, bấm vào Select Folder và sau đó là Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 3

5. Chọn máy ảo (ví dụ: "Windows 7 Ultimate") mà bạn muốn nhập, và nhấn vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 4

6. Chọn kiểu nhập mà bạn muốn thực hiện, nhấn vào Next và chuyển đến bước 7 hoặc bước 8 bên dưới (tùy thuộc vào kiểu nhập mà bạn đã chọn (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Kiểu nhập

Mô tả

Register the virtual machine in-place (đăng ký máy ảo tại chỗ)

Vị trí hiện tại của tệp Export là nơi mà từ đó máy ảo sẽ được chạy. Khi được nhập, máy ảo sẽ có cùng ID như lúc xuất. Do đó, Nếu máy ảo đã được đăng ký với Hyper-V, nó cần được xóa trước khi quá trình nhập được tiến hành. Khi quá trình nhập hoàn tất, các tệp Export sẽ trở thành các tệp ở trạng thái đang chạy và không thể xóa được.

Restore the virtual machine (Khôi phục máy ảo)

Bạn được cung cấp tùy chọn lưu trữ các tệp VM ở một vị trí cụ thể hoặc sử dụng các vị trí mặc định cho Hyper-V. Kiểu nhập này sẽ tạo bản sao của tệp đã xuất và di chuyển chúng đến vị trí đã chọn. Khi được nhập, máy ảo sẽ có cùng ID như lúc xuất. Do vậy, nếu máy ảo đã chạy trong Hyper-V nó cần phải được xóa trước khi việc nhập có thể được hoàn thành. Khi quá trình nhập đã hoàn tất, các tệp đã xuất sẽ không bị ảnh hưởng và có thể bị xóa hoặc nhập lại.

Copy the virtual machine (Sao chép máy ảo)

Kiểu nhập này tương tự như kiểu khôi phục ở phía trên, trong đó bạn chọn một vị trí cho các tệp VM. Sự khác biệt nằm ở chỗ khi nhập máy ảo sẽ có một ID duy nhất (unique ID) mới. Điều này cho phép máy ảo có thể được nhập vào cùng một máy chủ nhiều lần.

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 5

7. Nếu bạn chọn Register the virtual machine in-place

Nhấp vào Finish trên cửa sổ Summary và chuyển sang bước 9 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 5

8. Nếu bạn chọn Restore the virtual machine hoặc Copy the virtual machine

A) Nếu muốn, bạn có thể chỉ định mới hoặc sử dụng ngay các thư mục hiện có để lưu trữ các tệp máy ảo. Khi hoàn tất, nhấp vào Next. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 7

B) Duyệt và chọn thư mục mà bạn muốn lưu trữ các đĩa cứng ảo đã được nhập (tệp .vhdx) cho máy ảo này và bấm vào Next (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 8

Trong cửa sổ Summary, nhấn vào mục Finish và chuyển sang bước 9 bên dưới. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Lưu ý: Có thể sẽ mất một chút thời gian để máy tính hoàn tất việc sao chép các tệp máy ảo và đĩa cứng vào (các) vị trí thư mục đã chọn.

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 9

9. Máy ảo Hyper-V (ví dụ: "Windows 7 Ultimate") hiện đã được nhập vào máy chủ Hyper-V đã chọn (ví dụ: "BRINK-DESKTOP"). (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 10

10. Sau khi hoàn tất việc nhập máy ảo, bạn có thể đóng Hyper-V Manager nếu muốn.

Nhập máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Thực hiện bước 3 (in-place), bước 4 (in-place) (in-place) hoặc bước 5 (copy) bên dưới cho kiểu nhập mà bạn muốn thực hiện.

3. Đăng ký máy ảo tại chỗ (Register the virtual machine in-place) (sử dụng unique ID hiện có)

Chú ý

Vị trí hiện tại của các tệp Export là nơi mà ở đó máy ảo sẽ được chạy. Khi được nhập, máy ảo có cùng ID như lúc xuất. Do đó, Nếu máy ảo đã được đăng ký với Hyper-V, nó cần phải được xóa trước khi quá trình nhập được tiến hành. Khi quá trình nhập hoàn tất, các tệp Export sẽ trở thành các tệp trạng thái đang chạy và không thể xóa được.

A) Gõ lệnh dưới đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Import-VM -Path “đường dẫn đầy đủ của tệp máy ảo .vmcx

Lưu ý: Thay thế “đường dẫn đầy đủ của tệp máy ảo .vmcx” trong lệnh ở trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn muốn nhập được đặt.

Ví dụ

Import-VM -Path 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate\Virtual Machines\7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx'

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 11

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 12

4. Khôi phục máy ảo (Restore the virtual machine) ((sử dụng unique ID hiện có)

Chú ý

Bạn có tùy chọn lưu trữ các tệp VM ở một vị trí cụ thể hoặc sử dụng các vị trí mặc định cho Hyper-V. Kiểu nhập này sẽ tạo bản sao của tệp đã xuất và di chuyển chúng đến vị trí đã chọn. Khi được nhập, máy ảo có cùng ID như lúc xuất. Do đó, nếu máy ảo đã chạy trong Hyper-V, nó cần phải được xóa trước khi quá trình nhập có thể được hoàn thành. Khi quá trình nhập đã hoàn thành, các tệp đã xuất sẽ không bị ảnh hưởng và có thể được xóa hoặc nhập lại.

A) Gõ lệnh sau đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình).

(Để sử dụng thư mục Hyper-V mặc định phục vụ cho việc nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

 Import-VM -Path 'đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx' -Copy

Hoặc

(Để chỉ định thư mục Hyper-V phục vụ cho việc nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

Import-VM -Path 'đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx’ -VirtualMachinePath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vmcx

Lưu ý

  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx” trong các lệnh bên trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn muốn nhập được đặt.
  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx” trong lệnh thứ hai ở trên bằng đường dẫn thư mục thực tế của nơi bạn muốn sao chép tệp đĩa cứng ảo .vhdx của máy ảo mà bạn muốn nhập.
  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx trong lệnh thứ hai ở trên bằng đường dẫn thư mục trên thực tế của nơi bạn muốn sao chép tệp máy ảo .vmcx của máy ảo bạn muốn nhập.

Ví dụ:

Import-VM -Path 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate\Virtual Machines\7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate - Copy' -VirtualMachinePath 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate - Copy'

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 13

5. Sao chép máy ảo (Copy the virtual machine) (tạo một unique ID mới)

Kiểu nhập này tương tự như kiểu Khôi phục ở phía trên, trong đó bạn chọn một vị trí cho các tệp VM. Sự khác biệt là ở chỗ khi máy ảo được nhập, nó sẽ có một unique ID mới. Điều này cho phép Máy ảo được nhập vào cùng một máy chủ nhiều lần.

A) Gõ lệnh sau đây vào PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình).

(Sử dụng thư mục Hyper-V mặc định để nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

 Import-VM -Path 'đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx' -Copy -GenerateNewId

Hoặc

(Chỉ định thư mục Hyper-V để nhập và sao chép máy ảo .vmcx và các tệp .vhdx trên đĩa cứng ảo)

Import-VM -Path 'đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx' -VirtualMachinePath 'Đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vmcx' -GenerateNewId

Chú ý

  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của tệp .vmcx” trong các lệnh bên trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của nơi tệp máy ảo .vmcx bạn muốn nhập được đặt.
  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx” trong lệnh thứ hai ở trên bằng đường dẫn thực tế của thư mục nơi bạn muốn sao chép tệp đĩa cứng ảo .vhdx của máy ảo mà bạn muốn nhập.
  • Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục để sao chép tệp .vhdx” trong lệnh thứ hai ở trên bằng đường dẫn thực tế của thư mục nơi bạn muốn sao chép tệp máy ảo .vmcx của máy ảo bạn muốn nhập.

Ví dụ:

Import-VM -Path 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate\Virtual Machines\7BEDECF9-E91F-4115-9E86-BBFEE136D881.vmcx' -Copy -VhdDestinationPath 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate - Copy' -VirtualMachinePath 'D:\Vitual Machines\Windows 7 Ultimate - Copy' -GenerateNewId

Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10 14

6. Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShel nếu muốnl.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 15/10/2018 22:11
52 👨 2.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10