Cách bật hoặc tắt tính năng Windows trên Windows 10

Bạn cần bật một số chương trình và tính năng có trong Windows như Internet Information Services để có thể sử dụng chúng. Một số tính năng được bật theo mặc định, bạn có thể tắt nếu không sử dụng.

Tắt tính năng không có nghĩa là gỡ cài đặt nó từ PC hoặc giảm dung lượng ổ cứng được sử dụng. Sau khi tắt một tính năng, bạn có thể bật nó bất cứ khi nào nếu muốn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách bật hoặc tắt tính năng Windows trên Windows 10.

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập với tư cách quản trị viên để bật hoặc tắt tính năng Windows.

Nếu Windows Features trống, kiểm tra và đảm bảo dịch vụ Windows Modules Installer đã được bật và thiết lập thành Automatic.

1. Tắt hoặc bật tính năng Windows từ Windows Features

Bước 1. Mở Control Panel và click vào icon Programs and Features.

Bước 2. Click vào liên kết Turn Windows features on or off ở bên trái.

Lưu ý: Thao tác này sẽ mở file C:\Windows\System32\OptionalFeatures.exe.

Click vào liên kết Turn Windows features on or off

Bước 3. Nếu nhận được thông báo UAC, click vào Yes.

Bước 4. Bật hoặc tắt tính năng Windows bạn muốn và click vào OK khi kết thúc.

Lưu ý: Một vài tính năng Windows được nhóm lại với nhau theo thư mục và một số thư mục chứa thư mục con với các tính năng bổ sung.

Khi thấy chấm vuông trong ô có nghĩa là bạn bật tính năng trong thư mục chính nhưng không phải bật tất cả các tính năng trong thư mục con của nó.

Khi thấy dấu tích trong ô nghĩa là tính năng trong thư mục chính và tất cả các thư mục con đều được bật.

Bật, tắt tính năng Windows

Bước 5. Bạn sẽ được thông báo khởi động lại máy tính để hoàn tất việc tắt hoặc bật tính năng.

2. Bật tính năng Windows trong PowerShell

Bước 1. Mở PowerShell với quyền admin.

Bước 2. Gõ lệnh bên dưới muốn sử dụng vào PowerShell và nhấn Enter. Ghi lại FeatureName (ví dụ: Internet-Explorer-Optional-amd64) cho tính năng Windows đã bị vô hiệu hóa mà bạn muốn bật.

Không đầy đủ thông tin:

Get-WindowsOptionalFeature –Online | Where-Object {$_.State –eq “Disabled”}

Hoặc với đầy đủ thông tin:

Get-WindowsOptionalFeature -FeatureName * –Online | Where-Object {$_.State –eq “Disabled”}

Lệnh tìm FeatureName trong PowerShell

Bước 3. Gõ lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "FeatureName" -All -Online

Lưu ý: Thay thế FeatureName trong lệnh trên với FeatureName thực sự từ Bước 2.

Ví dụ:

Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Internet-Explorer-Optional-amd64" -All -Online

Bước 4. Nếu được thông báo khởi động lại máy tính, gõ Y và nhấn Enter khi sẵn sàng.

Khởi động lại máy tính

3. Tắt tính năng Windows trong PowerShell

Bước 1. Mở PowerShell với tư cách admin.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào PowerShell và nhấn Enter. Ghi FeatureName cho tính năng Windows đã bật muốn vô hiệu hóa.

Không đầy đủ thông tin:

Get-WindowsOptionalFeature –Online | Where-Object {$_.State –eq “Enabled”}

Hoặc đầy đủ thông tin:

Get-WindowsOptionalFeature -FeatureName * –Online | Where-Object {$_.State –eq “Enabled”}

Tìm FeatureName cho tính năng đã bật

Bước 3. Gõ lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Disable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "FeatureName" -Online

Lưu ý: Thay thế FeatureName trong lệnh trên với FeatureName thực tế từ Bước 2 ở trên.

Ví dụ:

Disable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Internet-Explorer-Optional-amd64" -Online

Bước 4. Nếu được thông báo khởi động lại máy tính, gõ Y và nhấn Enter.

4. Bật tính năng Windows trong Command Prompt

Bước 1. Mở Command Prompt với tư cách admin.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter. Ghi lại FeatureName cho tính năng Windows đã tắt muốn kích hoạt lại.

DISM /online /get-features /format:table | find "Disabled"

Ghi lại FeatureName cho tính năng Windows đã tắt muốn kích hoạt lại

Bước 3. Gõ lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"FeatureName" -All

Lưu ý: Thay thế FeatureName trong lệnh trên với FeatureName thực sự từ Bước 2.

Ví dụ:

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"Internet-Explorer-Optional-amd64" -All

Bước 4. Khởi động lại máy tính khi được nhắc, gõ Y.

Gõ Y

5. Tắt tính năng Windows trong Command Prompt

Bước 1. Mở Command Prompt với tư cách admin.

Bước 2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter. Ghi lại FeatureName cho tính năng Windows được bật mà bạn muốn tắt.

DISM /online /get-features /format:table | find "Enabled"

Bước 3. Gõ lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

Dism /online /Disable-Feature /FeatureName:"FeatureName"

Lưu ý: Thay thế FeatureName trong lệnh trên với FeatureName thực sự từ Bước 2.

Bước 4. Khởi động lại máy tính bằng cách gõ Y.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 31/10/2019 16:15
55 👨 11.553
0 Bình luận
Sắp xếp theo