Cách thiết lập Windows Deployment Services trên Windows Server 2016

WDS (Windows Deployment Services) là một server role, cung cấp một phương tiện đơn giản và bảo mật để triển khai hệ điều hành Microsoft từ xa cho các máy tính qua mạng. Hướng dẫn này giới thiệu cách thiết lập WDS Server 2016.

Để WDS cài đặt hệ điều hành trên máy tính từ xa, máy tính phải được bật PEE.

Thiết lập WDS Server 2016 (các tùy chọn cài đặt)

WDS có thể được cài đặt như một Transport hay Deployment Server hoặc cả hai. Các tùy chọn này khả dụng khi cài đặt role bằng Server Manager.

Transport Server

Tùy chọn này cung cấp một tập hợp con các chức năng của WDS. Nó chỉ chứa các phần mạng chính mà bạn có thể sử dụng để truyền dữ liệu trên một server độc lập. Transport server sử dụng công nghệ Multicasting để truyền dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng transport server nếu muốn có PXE server cho phép các client thực hiện PXE boot và tải xuống ứng dụng thiết lập tùy chỉnh của riêng bạn. Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu rơi vào một trong hai trường hợp này, nhưng không muốn kết hợp tất cả các thành phần của WDS.

Deployment Server

Tùy chọn này cung cấp đầy đủ chức năng của Windows Deployment Services, mang đến tất cả các tùy chọn để cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows từ xa. Deployment server phụ thuộc vào các phần cốt lõi của Transport Server.

Bạn có thể cài đặt WDS server role thông qua Server Manager hoặc bằng cách sử dụng Windows PowerShell. Sau khi Windows Deployment Services role được cài đặt, server phải được cấu hình trước khi có thể sử dụng để triển khai hệ điều hành Windows tự động.

WDS có thể được cấu hình như một máy chủ độc lập hoặc tích hợp Active Directory. Hướng dẫn này giới thiệu cách thiết lập WDS Server 2016 dưới dạng WDS server tích hợp Active Directory.

Yêu cầu thiết lập WDS Server 2016

 • Deployment Server yêu cầu DNS và DHCP server trên mạng.
 • Cả Deployment và Transport server đều yêu cầu phân vùng NTFS cho việc lưu trữ file.
 • Sau khi cài đặt, bạn phải cấu hình WDS bằng cách sử dụng WDSUtil.exe hoặc chạy Windows Deployment Services Configuration wizard.
 • Bạn phải thêm ít nhất một boot image và một install image vào image store.

Boot image cung cấp môi trường ban đầu mà bạn khởi động máy tính, trong khi install image là image hệ điều hành.

Hướng dẫn này không bao gồm thiết lập DNS và/hoặc DHCP.

Để các PXE client có thể thuê địa chỉ IP, hãy cấu hình phạm vi DHCP cho cả DHCP và BOOTP.

Các bước để thiết lập WDS Server 2016

Có 3 bước chính để thiết lập WDS Server 2016:

1. Cài đặt Windows Deployment Services Role (WDS Server 2016)

Cài đặt Windows Deployment Services Role (WDS Server 2016)
Cài đặt Windows Deployment Services Role (WDS Server 2016)

Bước đầu tiên để thiết lập WDS Server 2016 là cài đặt WDS server role.

Dưới đây là các bước cần thực hiện:

 • Đăng nhập vào server và mở Server Manager (nên khởi chạy theo mặc định).
 • Từ Server Manager, nhấp vào Manage, sau đó chọn Add Roles and Features.
 • Trên màn hình Before you begin, bấm vào Next.
 • Tiếp theo, chọn Role-based or feature-based installation và nhấp vào Next.
 • Tiếp theo, trên trang Select Destination server, chọn server bạn muốn thiết lập WDS Server 2016.
 • Trên trang Server Role, chọn hộp bên cạnh Windows Deployment Services. Một trang sẽ load yêu cầu bạn xác nhận các tính năng bổ sung để cài đặt. Nhấp vào Add Features. Sau đó bấm vào Next.
 • Trên trang Select roles services, hãy chọn cả Deployment ServerTransport Server. Lưu ý rằng nếu bạn chọn Deployment Server, bạn cũng phải chọn Transport Server. Tuy nhiên, bạn có thể chọn Transport Server mà không cần chọn Deployment Server.
 • Khi bạn đến trang Confirmation, hãy xem lại các lựa chọn, sau đó nhấp vào Install.

Để cài đặt Windows Deployment Services role với Windows PowerShell, hãy chạy lệnh bên dưới:

Install-WindowsFeature –Name WDS –IncludeManagementTools

2. Thiết lập WDS Server 2016 (cấu hình Windows Deployment Services)

Thiết lập WDS Server 2016 (cấu hình Windows Deployment Services)
Thiết lập WDS Server 2016 (cấu hình Windows Deployment Services)

Sau khi cài đặt role, bước tiếp theo để thiết lập WDS Server 2016 là cấu hình role.

Dưới đây là các bước cần tiến hành:

 • Mở Server Manager. Sau đó nhấp vào Tools và chọn Windows Deployment Services. Bảng điều khiển quản lý WDS sẽ mở ra.
 • Mở rộng Servers. Sau đó bấm chuột phải vào WDS server và chọn Configure Server. Trình hướng dẫn cấu hình sẽ mở ra.
 • Trên trang Before You Begin, đọc các yêu cầu, sau đó nhấp vào Next.
 • Chọn tùy chọn Integrate with Active Directory. Nhấn Next.
 • Nhập một đường dẫn cho thư mục cài đặt từ xa của bạn hoặc chấp nhận tùy chọn mặc định.

Mẹo quan trọng:

Trong môi trường sản xuất, bạn nên có thư mục cài đặt từ xa trong một ổ khác ngoài C.

 • Lưu ý thông tin trên trang Proxy DHCP Server, sau đó nhấp vào Next.
 • Cấu hình cài đặt cho PXE server.
 • Cuối cùng, chờ cho trình hướng dẫn hoàn tất cấu hình. Nhấp vào Finish.
 • Bắt đầu service Windows Deployment Services (WDS): Nhấp chuột phải vào server, trỏ đến All Tasks và bấm Start.

Tác vụ trên cũng có thể được thực hiện bằng cách chạy lệnh sau:

WDSUtil.exe /Initialize-Server /Server:RolesSRV1 /REMINST:"D:\RemoteInstall"

Để hoàn nguyên các thay đổi được thực hiện trong quá trình cấu hình hoặc khởi tạo máy chủ, hãy thực thi lệnh:

WDSUtil.exe /UnInitialize-Server /Server:RolesSRV1

3. Cấu hình và quản lý boot, install, discover image

Cấu hình và quản lý boot, install, discover image
Cấu hình và quản lý boot, install, discover image

Sau khi cấu hình Windows Deployment Services server, bước cuối cùng để thiết lập hoàn toàn WDS Server 2016 là thêm các file image cần thiết.

Những image sau đây là bắt buộc:

 • Boot Image: Boot Image là Windows PE image mà bạn boot máy tính khách để thực hiện cài đặt hệ điều hành. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên sử dụng file Boot.wim từ phương tiện cài đặt hệ điều hành.
 • Install Image: Install Image là image hệ điều hành mà bạn triển khai cho máy khách. Bạn cũng có thể sử dụng file Install.wim từ phương tiện cài đặt hệ điều hành.
 • Discover Image: Trong một số trường hợp, máy tính có thể không có card mạng hỗ trợ PXE. Trong tình huống này, discover image có thể được tạo và sử dụng để cài đặt hệ điều hành trên các máy tính đó.

Discover image có thể được lưu trên phương tiện (CD, DVD hoặc USB) và sau đó máy tính khách có thể được boot cùng phương tiện. Discover image trên phương tiện định vị Windows Deployment Services server và server triển khai install image vào máy tính.

Discover image không bắt buộc phải sử dụng Windows Deployment Services.

Chuẩn bị boot và install image cho Windows Deployment Services

Sao chép boot.wim từ DVD Windows 10 (nếu bạn có Windows 10 ISO, hãy mount nó. Boot.wim nằm trong thư mục nguồn.

Để tạo install.wim từ DVD Windows 10, hãy làm theo các bước dưới đây:

dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd

Dưới đây là đầu ra của lệnh. Lưu ý số chỉ mục của phiên bản bạn muốn tạo install.wim cho nó. Ví dụ đang tạo một file install.wim cho Windows 10 Pro. Số chỉ mục là 6.

Lưu ý số chỉ mục của phiên bản bạn muốn tạo install.wim cho nó
Lưu ý số chỉ mục của phiên bản bạn muốn tạo install.wim cho nó

Để tạo install.win cho Windows 10 Pro, hãy thực thi lệnh bên dưới:

dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:C:\WimFiles\install.wim /Compress:Max /CheckIntegrity

Quá trình xuất sẽ bắt đầu. Xem image dưới đây. Khi đạt 100%, file wim đã sẵn sàng.

Khi đạt 100%, file wim đã sẵn sàng
Khi đạt 100%, file wim đã sẵn sàng

Thêm boot và install image vào Windows Deployment Services (WDS)

Để thêm install image, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Từ Server Manager, mở Windows Deployment Services. Mở rộng Servers Node. Sau đó mở rộng tên WDS server của bạn.
 • Bấm chuột phải vào Install Images, sau đó chọn Add Install Image.
 • Trên cửa sổ Image Group, nhập một cái tên, sau đó nhấp vào Next.
 • Nhập đường dẫn đến install.wim, sau đó nhấp vào Next.
 • Chọn Operating System Image, sau đó nhấp vào Next.
 • Trên trang Summary, bấm vào Next. Đợi image được thêm vào.

Install image Windows 10 hiện có sẵn trong Windows Deployment Services!

Bạn có thể thêm nhiều image Install.wim. Chẳng hạn, bạn có thể có một image cho các phiên bản khác nhau của cùng một hệ điều hành. Ngoài ra, bạn có thể thêm image cho các hệ điều hành khác nhau.

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thêm boot image.

 • Từ bảng điều khiển WDS, nhấp chuột phải vào Boot Images và chọn Add Boot Image.
 • Nhập đường dẫn đến file boot.wim của bạn. Nhấn Next.
 • Đổi tên boot image thành một tên thân thiện hơn. Tên image sẽ được hiển thị để lựa chọn trong khi thực hiện PXE-boot.
 • Trên trang Summary, bấm Next. Sau đó chờ image được nhập.

Boot image hiện có sẵn.

Tạo discover image

Để tạo một discover image, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Nhấp chuột phải vào boot image bạn đã tạo trước đó và chọn Create Discover Image.
 • Trên trang Metadata and Location, nhập tất cả thông tin. Đối với tên của Windows Deployment Services server, bấm Browse sau đó sử dụng công cụ tìm kiếm Active Directory để tìm kiếm server. Khi bạn hoàn thành, nhấp vào Next.
Thứ Tư, 22/07/2020 17:31
51 👨 5.545
0 Bình luận
Sắp xếp theo