Lệnh bootcfg dbg1394 trong Windows

Lệnh bootcfg dbg1394 định cấu hình gỡ lỗi cổng 1394 cho mục nhập hệ điều hành được chỉ định. Lệnh này được áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Cú pháp

bootcfg /dbg1394 {ON | OFF}[/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/ch <Channel>] /id <OSEntryLineNum>

Tham số

Tham sốMô tả
{ON | OFF}

Chỉ định giá trị cho việc sửa lỗi cổng 1394.

- ON - Kích hoạt tính năng hỗ trợ gỡ lỗi từ xa bằng cách thêm tùy chọn /dbg1394 vào tùy chọn được chỉ định.
- OFF - Vô hiệu hóa tính năng hỗ trợ gỡ lỗi từ xa bằng cách xóa tùy chọn /dbg1394 khỏi tùy chọn được chỉ định.

/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định sau dấu \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập trên máy tính đang phát lệnh.
/pChỉ định mật khẩu cho tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/ch ChannelChỉ định kênh được sử dụng để gỡ lỗi. Các giá trị hợp lệ là các số nguyên từ 1 đến 64. Không sử dụng tham số /ch nếu tính năng sửa lỗi cổng 1394 bị vô hiệu hóa.
/idChỉ định số dòng nhập của hệ điều hành trong phần [operating systems] của file Boot.ini để thêm tùy chọn gỡ lỗi cổng 1394. Dòng đầu tiên sau tiêu đề phần [operating systems] là 1.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /dbg1394:

bootcfg /dbg1394 /id 2 
bootcfg /dbg1394 on /ch 1 /id 3
bootcfg /dbg1394 edit /ch 8 /id 2
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /dbg1394 off /id 2

Xem thêm:

Thứ Năm, 13/09/2018 13:56
51 👨 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo