Form trong AngularJS

AngularJS bổ sung cho form các tính năng về filling và validation. Bạn có thể dùng ng-click directive để xử lý sự kiện click chuột trên nút và sử dụng các cờ hiệu $dirty và $invalid để làm cho nó có hiệu lực. Sử dụng novalidate với khai báo form để vô hiệu hóa tính năng valicate của form. Phần điều khiển form sử dụng một các hiệu quả các sự kiện của AngularJS.

Các sự kiện trong AngularJS

AngularJS cung cấp nhiều sự kiện có thể được liên kết với phần điều khiển form của HTML. Ví dụ ng-click thường gắn với nút (button). Dưới đây là các sự kiện được hỗ trợ bởi AngularJS.

 • ng-click
 • ng-dbl-click
 • ng-mousedown
 • ng-mouseup
 • ng-mouseenter
 • ng-mouseleave
 • ng-mousemove
 • ng-mouseover
 • ng-keydown
 • ng-keyup
 • ng-keypress
 • ng-change

Giới thiệu ng-click directive trong AngularJS

Reset dữ liệu của form bởi sử dụng ng-click directive của một nút.

<input ten="ho" type="text" ng-model="Ho" required>
<input ten="ten" type="text" ng-model="Ten" required>
<input ten="email" type="email" ng-model="email" required>
<button ng-click="reset()">Reset</button>
<script>
  function sinhvienController($scope) { 
   $scope.reset = function(){
     $scope.Ho = "Quan Tri";
     $scope.Ten = "Mang";
     $scope.email = "QuanTriMang@gmail.com";
 }  
  $scope.reset();
}
</script>

Validate dữ liệu trong AngularJS

Dưới đây là các biến dùng để theo dõi lỗi.

 • $dirty - Thông báo rằng dữ liệu bị thay đổi.
 • $invalid - Thông báo rằng dữ liệu nhập vào không hợp lệ.
 • $error - Thông báo chính xác lỗi.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa các directive đã giới thiệu ở trên trong ứng dụng AngularJS:

formtrongAngularjs.html

<html>
<head>
<title>Vi du Form trong AngularJS</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Ung Dung AngularJS</h2>
<div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController">
<form ten="sinhvienForm" novalidate>
<table border="0">
<tr><td>Nhap ho:</td><td><input ten="ho" type="text" ng-model="Ho" required>
  <span style="color:red" ng-show="sinhvienForm.ho.$dirty && sinhvienForm.ho.$invalid">
   <span ng-show="sinhvienForm.ho.$error.required">Ho la bat buoc.</span>
  </span>
</td></tr>
<tr><td>Nhap ten: </td><td><input ten="ten" type="text" ng-model="Ten" required>
  <span style="color:red" ng-show="sinhvienForm.ten.$dirty && sinhvienForm.ten.$invalid">
   <span ng-show="sinhvienForm.ten.$error.required">Ten la bat buoc.</span>
  </span>
</td></tr>
<tr><td>Dia chi Email: </td><td><input ten="email" type="email" ng-model="email" length="100" required>
<span style="color:red" ng-show="sinhvienForm.email.$dirty && sinhvienForm.email.$invalid">
   <span ng-show="sinhvienForm.email.$error.required">Dia chi Email la bat buoc.</span>
	 <span ng-show="sinhvienForm.email.$error.email">Dia chi Email khong hop le.</span>
  </span>
</td></tr>
<tr><td><button ng-click="reset()">Reset</button></td><td><button 
	ng-disabled="sinhvienForm.ho.$dirty && sinhvienForm.ho.$invalid ||
			 sinhvienForm.ten.$dirty && sinhvienForm.ten.$invalid ||
			 sinhvienForm.email.$dirty && sinhvienForm.email.$invalid"
	ng-click="submit()">Submit</button></td></tr>
</table>
</form>
</div>
<script>
var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);

ungdungAngularjs.controller('sinhvienController', function($scope) {
  $scope.reset = function(){
		$scope.Ho = "Quan Tri";
		$scope.Ten = "Mang";
		$scope.email = "QuanTriMang@gmail.com";
  }  
  $scope.reset();
});
</script>
</body>
</html>

Kết quả:

Mở trang formtrongAngularjs.html trên trình duyệt và xem kết quả.

Kết quả ứng dụng AngularJS

Theo tutorialspoint

Bài trước: Các Module trong AngularJS

Bài tiếp: Cú pháp Include trong AngularJS

Thứ Năm, 26/07/2018 12:09
22 👨 454
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ AngularJS