Các Module trong AngularJS

AngularJS hỗ trợ tiếp cận theo hướng module. Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application… và giúp code trở nên rõ ràng. Chúng ta định nghĩa module thành các file JavaScript riêng rẽ và đặt tên chúng theo mỗi tệp module.js. Trong chương này, chúng ta sẽ tạo ra 2 module:

 • Application Module - được sử dụng để khởi tạo ứng dụng với controller.
 • Controller Module - được sử dụng để định nghĩa controller.

Application Module trong AngularJS

ungdungAngularjs.js

var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);

Trên đây chúng ta khai báo Application Module ungdungAngularjs sử dụng chức năng module hóa của AngularJS. Chúng ta khởi tạo một mảng rỗng cho nó. Mảng này thường chứa các thành phần độc lập trong module.

Controller Module trong AngularJS

sinhvienController.js

ungdungAngularjs.controller("sinhvienController", function($scope) {
  $scope.sinhvien = {
   ho: "Quan Tri",
   ten: "Mang",
   hocphi:200,
   tenMonHoc:[
     {ten:'Vat Ly Dai Cuong',diemthi:8.5},
     {ten:'Triet Hoc',diemthi:7.5},
     {ten:'Toan',diemthi:9.0},
     {ten:'Tieng Anh',diemthi:8.0},
     {ten:'Kinh Te',diemthi:9.5}
   ],
   hoten: function() {
     var doituongsinhvien;
     doituongsinhvien = $scope.sinhvien;
     return doituongsinhvien.ho + " " + doituongsinhvien.ten;
   }
  };
});

Ở đây chúng ta khai báo một module là sinhvienController sử dụng hàm ungdungAngularjs.controller.

Sử dụng các Module trong AngularJS

<div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController">
..
<script src="ungdungAngularjs.js"></script>
<script src="sinhvienController.js"></script>

Ở đây, chúng ta đã sử dụng Application Module bởi sử dụng ng-app directive và Controller Module bởi sử dụng ng-controller directive. Chúng ta gộp cả ungdungAngularjs.js và sinhvienController.js trong tệp HTML.

Ví dụ:

Dưới đây là ví dụ minh họa cho cách sử dụng hai Module trên trong ứng dụng AngularJS sau:

viduModule.html

<html>
<head>
<title>Cac Module trong AngularJS</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<script src="ungdungAngularjs.js"></script>
<script src="sinhvienController.js"></script>
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Ung dung AngularJS</h2>
<div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController">
<table border="0">
<tr><td>Nhap ho:</td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ho"></td></tr>
<tr><td>Nhap ten: </td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ten"></td></tr>
<tr><td>Ho va Ten: </td><td>{{sinhvien.hoten()}}</td></tr>
<tr><td>Mon hoc:</td><td>
<table>
  <tr>
   <th>Ten</th>
   <th>Diem thi</th>
  </tr>
  <tr ng-repeat="monhoc in sinhvien.tenMonHoc">
   <td>{{ monhoc.ten }}</td>
   <td>{{ monhoc.diemthi }}</td>
  </tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

ungdungAngularjs.js

var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);

sinhvienController.js

ungdungAngularjs.controller("sinhvienController", function($scope) {
  $scope.sinhvien = {
   ho: "Quan Tri",
   ten: "Mang",
   hocphi:200,
   tenMonHoc:[
     {ten:'Vat Ly Dai Cuong',diemthi:8.5},
     {ten:'Triet Hoc',diemthi:7.5},
     {ten:'Toan',diemthi:9.0},
     {ten:'Tieng Anh',diemthi:8.0},
     {ten:'Kinh Te',diemthi:9.5}
   ],
   hoten: function() {
     var doituongsinhvien;
     doituongsinhvien = $scope.sinhvien;
     return doituongsinhvien.ho + " " + doituongsinhvien.ten;
   }
  };
});

Kết quả

Mở trang viduModule.html trên trình duyệt. Dưới đây là kết quả.

Ứng dụng AngularJS

Theo tutorialspoint

Bài trước: Phần tử HTML DOM trong AngularJS

Bài tiếp: Form trong AngularJS

Thứ Năm, 26/07/2018 12:04
31 👨 383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ AngularJS