Hướng dẫn AngularJS cơ bản, tìm hiểu các thành phần AngularJS và tạo ứng dụng AngularJS.

 • Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS

  Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS
  AngularJS cung cấp sẵn các chức năng đa ngôn ngữ (i18n) với 3 kiểu filter là currency, date và number. Chúng ta chỉ cần kết hợp đoạn js tương ứng với vị trí tùy quốc gia. Mặc định nó sẽ gắn với vị trí trong trình duyệt web.
 • Các Service trong AngularJS

  Các Service trong AngularJS
  AngularJS hỗ trợ các khái niệm "Seperation of Concerns - Chia để trị" sử dụng cấu trúc service. Service là các hàm JavaScript và có nhiệm vụ trên những task nhất định.
 • Scope trong AngularJS

  Scope trong AngularJS
  Scope là đối tượng JavaScript đặc biệt có vai trò liên kết controller và view. Scope chứa thông tin là các dữ liệu model. Trong controller, dữ liệu model có thể được truy cập qua đối tượng $scope.
 • Thành phần View trong AngularJS

  Thành phần View trong AngularJS
  AngularJS hỗ trợ Single Page Application thông qua multiple view trên một trang đơn. Để làm được điều này, AngularJS cung cấp ng-view và ng-template directive và $routeProvider service.
 • Ajax trong AngularJS

  Ajax trong AngularJS
  AngularJS cung cấp điều khiển $http mà làm như là service để đọc dữ liệu từ server. Server có thể tạo các lời gọi tới cơ sở dữ liệu để nhận các bản ghi. AngularJS cần dữ liệu dưới định dạng JSON.
 • Cú pháp Include trong AngularJS

  Cú pháp Include trong AngularJS
  HTML không hỗ trợ nhúng trang web HTML trong trang HTML. Để đạt được chức năng này có thể sử dụng các phương thức sau:
 • Form trong AngularJS

  Form trong AngularJS
  AngularJS bổ sung cho form các tính năng về filling và validation. Bạn có thể dùng ng-click directive để xử lý sự kiện click chuột trên nút và sử dụng các cờ hiệu $dirty và $invalid để làm cho nó có hiệu lực. Sử dụng novalidate với khai báo form để vô hiệu hóa tính năng valicate của form. Phần điều khiển form sử dụng một các hiệu quả các sự kiện của AngularJS.
 • Các Module trong AngularJS

  Các Module trong AngularJS
  AngularJS hỗ trợ tiếp cận theo hướng module. Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application… và giúp code trở nên rõ ràng.
 • Phần tử HTML DOM trong AngularJS

  Phần tử HTML DOM trong AngularJS
  Những directive dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM.
 • Thành phần Controller trong AngularJS

  Thành phần Controller trong AngularJS
  Một ứng dụng AngularJS hoạt động chính dựa vào thành phần controller để điều khiển luồng dữ liệu trong ứng dụng.
 • Expression trong AngularJS

  Expression trong AngularJS
  Expression được sử dụng để gắn kết các dữ liệu ứng dụng ra thẻ HTML. Expression được viết trong dấu {{ expression}}. Expression có cách hoạt động tương đối giống ng-bind directive.
 • Các Directive trong AngularJS

  Các Directive trong AngularJS
  AngularJS directive được sử dụng để kế thừa HTML. Có những thuộc tính đặc biệt bắt đầu với tiền tố ng-.
 • Tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên

  Tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên
  Để mở đầu, chúng ta bắt đầu với việc tạo ứng dụng thực tế XinChao bởi sử dụng AngularJS, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy các phần cụ thể của một ứng dụng AngularJS.
 • Cấu trúc MVC trong AngularJS

  Cấu trúc MVC trong AngularJS
  Model View Controller hoặc MVC là cách gọi phổ biến, là một mô hình thiết kế phần mềm cho các ứng dụng phát triển trên nền tảng web.
 • Hướng dẫn cài đặt AngularJS

  Hướng dẫn cài đặt AngularJS
  Ở trong chương này, mình sẽ trình bày cách cài đặt thư viện AngularJS để được sử dụng trong việc phát triển ứng dụng web. Chúng ta sẽ giới thiệu qua về cấu trúc thư mực và các nội dụng của nó.
 • Tạo bảng trong AngularJS

  Tạo bảng trong AngularJS
  Dữ liệu bảng thường được lặp lại theo thứ tự tự nhiên. Trong AngularJS, ng-repeat directive có thể được sử dụng để vẽ các bảng một cách dễ dàng. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng ng-repeat để tạo ra các bảng.
 • Các Filter trong AngularJS

  Các Filter trong AngularJS
  Filter được sử dụng để thay đổi, lọc dữ liệu cho kết quả là một chuỗi khác. Dưới đây là danh sách các filter thông dụng thường được sử dụng trong AngularJS.
 • AngularJS là gì?

  AngularJS là gì?
  AngularJS là một framework ứng dụng web mã nguồn mở. Nó được Misko Hevery và Adam Abrons phát triển lần đầu vào năm 2009. Hiện tại nó được duy trì bởi Google. Phiên bản mới nhất của AngularJS hiện tại là 1.3.14.