Sao lưu Exchange 2010 Information Store với Windows Backup

Quản Trị Mạng - Dường như có khá nhiều nhầm lẫn xung quanh khả năng sao lưu Exchange 2010 bằng cách sử dụng tính năng Windows Backup.

Exchange 2010 bao gồm một plug-in dành cho Windows Server Backup cho phép bạn thực hiện một bản sao lưu dữ liệu Exchange bằng cách sử dụng Volume Shadow Copy Service.

Chuẩn bị

Với Windows 2008 R2 và Windows 2008, tính năng Windows Backup theo mặc định sẽ không được kích hoạt. Vậy nên, việc trước tiên cần phải làm là thêm tính năng này. Chạy Server Manager, dưới mục Features chọn Add Feature. Tìm kiếm dòng Windows Server Backup Features và tích vào cả 2 lựa chọn.

Sao lưu Exchange 2010 Information Store với Windows Backup

Giờ đây, khi tính năng này đã được kích hoạt, plugin cần phải được bật. Trong services snapin (start > Run > Services.msc) tìm kiếm “Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup” đặt dịch vụ này thành tự động và khởi động nó.

Sao lưu

Từ Start > All Programs > Accessories > System Tools chọn Windows Server Backup

Trong bảng tác vụ chọn Backup Schedule. Khi wizard mở ra kích vào Next ở màn hình đầu tiên rồi chọn tiếp một trong 2 lựa chọn: Full Backup nếu bạn muốn thực hiện một bản sao lưu toàn bộ hệ thống hoặc Custom Backup nếu chỉ muốn chọn một vài phần cần sao lưu. Vậy nên, nếu chỉ muốn sao lưu thông tin nên chỉ cần chọn Custom. Tiếp đến, kích Next.

Sao lưu Exchange 2010 Information Store với Windows Backup

Ở màn hình tiếp theo, kích vào Add Items và duyệt tới folder có lưu trữ thông tin của bạn. Theo mặc định với Exchange 2010 thì nó là C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox, sẽ có một folder cho mỗi Store được gọi là Mailbox Database (số quy chiếu cơ sở dữ liệu).

Một khi bạn đã có được Mailbox Databases và quay trở lại màn hình wizard, kích vào nút Advanced Settings và dưới mục VSS Settings chọn VSS Full Backup.

Sao lưu Exchange 2010 Information Store với Windows Backup

Cấu hình lịch và đặt điểm đích ở 2 màn hình tiếp theo rồi chọn Finish. Nó sẽ giúp bạn sao lưu cơ sở dữ liệu.

Thứ Hai, 04/07/2011 13:47
31 👨 1.923
0 Bình luận
Sắp xếp theo