Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10

Tiến trình là sự thể hiện cho một chương trình đang được thực thi. Mỗi tiến trình đang chạy trong Windows được gán một số thập phân duy nhất được gọi là ID tiến trình hay PID.

Nếu bạn nhận thấy một tiến trình đang chạy làm giảm hiệu suất máy tính vì nó bị treo, không phản hồi, sử dụng nhiều tài nguyên CPU và/hoặc bộ nhớ cao, thì bạn có thể kill tiến trình để kết thúc nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn những cách khác nhau để kết thúc một tiến trình trong Windows 10.

Kết thúc tiến trình qua tab Processes trong Task Manager

Tab Processes trong Task Manager sẽ hiển thị cho bạn danh sách tất cả các ứng dụng, tiến trình nền và tiến trình Windows hiện đang chạy trong tài khoản của bạn.

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Thực hiện bước 3 hoặc bước 4 dưới đây cho tiến trình bạn muốn kết thúc.

3. Kết thúc tiến trình cha và tiến trình con của nó:

Ví dụ, để kết thúc Google Chrome, cùng tất cả các tab và cửa sổ đã mở của nó.

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Chọn một tiến trình chính mà bạn muốn hủy và thực hiện một trong các tác vụ dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task. Thay vào đó, Explorer sẽ có nút Restart.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến trình và nhấn End task.

C) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Kết thúc tiến trình cha và tiến trình con của nó
Kết thúc tiến trình cha và tiến trình con của nó

4. Chỉ kết thúc một tiến trình con:

Ví dụ, bạn chỉ muốn kết thúc một tiến trình con (chẳng hạn ổ đã mở) thay vì tất cả các tiến trình "Windows Explorer".

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Mở rộng mở tiến trình cha (ví dụ: "Windows Explorer") của tiến trình con (ví dụ: "MyBook F:") mà bạn muốn hủy.

C) Chọn tiến trình con bạn muốn kết thúc và thực hiện một trong các hành động dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến trình và nhấn End task.

D) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Chỉ kết thúc một tiến trình con
Chỉ kết thúc một tiến trình con

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Task Manager nếu muốn.

Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager

Nếu bạn đăng nhập với tư cách là người dùng thông thường, tab Details trong Task Manager sẽ hiển thị cho bạn danh sách tất cả các tiến trình hiện đang chạy trong tài khoản của bạn và mô tả về từng tiến trình.

Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, tab Details trong Task Manager cũng sẽ hiển thị cho bạn danh sách tất cả các tiến trình hiện đang chạy trên máy tính từ tất cả người dùng.

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Nhấp vào tab Details, chọn tiến trình bạn muốn hủy và thực hiện một trong các hành động bên dưới:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến trình và nhấn End task.
Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager
Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager

3. Nhấp vào End process để xác nhận.

4. Khi hoàn tất, bây giờ, bạn có thể đóng Task Manager nếu muốn.

Kết thúc tiến trình trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt hoặc Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập tasklist vào Command Prompt và nhấn Enter để xem danh sách tất cả các tiến trình hiện đang chạy. Ghi lại Image NamePID của tiến trình (ví dụ: OneDrive) mà bạn muốn loại bỏ.

Kết thúc tiến trình trong Command Prompt
Kết thúc tiến trình trong Command Prompt

3. Thực hiện bước 4 (Image Name) hoặc bước 5 (PID) bên dưới để biết cách bạn muốn kết thúc tiến trình.

4. Kết thúc tiến trình sử dụng Image Name:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

 • Buộc kết thúc tất cả các phiên bản của một tiến trình:
WMIC process where name="Image Name" Delete
 • Buộc kết thúc một tiến trình cụ thể:
taskkill /IM Image Name /F
 • Buộc kết thúc tiến trình này và bất kỳ tiến trình con nào do nó bắt đầu:
taskkill /IM Image Name /T /F

Thay thế Image Name trong lệnh trên bằng Image Name thực tế (ví dụ: "OneDrive.exe") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

taskkill /IM OneDrive.exe /F

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm /IM Image Name bổ sung cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

taskkill /IM Image Name /IM Image Name /F

(Ba tiến trình)

taskkill /IM Image Name /IM Image Name /IM Image Name /F

5. Cách kết thúc tiến trình sử dụng PID:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

 • Buộc kết thúc một tiến trình:
taskkill /PID PID /F
 • Buộc kết thúc một tiến trình và bất kỳ tiến trình con nào do nó bắt đầu:
taskkill /PID PID /T /F

Thay thế PID trong lệnh trên bằng PID thực (ví dụ: "5228") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

taskkill /PID 5228 /F

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm một /PID bổ sung cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

taskkill /PID PID /PID PID /F

(Ba tiến trình)

taskkill /PID PID /PID PID /PID PID /F

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Access is denied, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần chạy lệnh trong Command Prompt với quyền admin thay thế.

Hủy một tiến trình trong PowerShell

1. Mở PowerShell hoặc PowerShell với quyền admin.

2. Nhập Get-Process vào PowerShell và nhấn Enter để xem danh sách tất cả các tiến trình hiện đang chạy. Ghi lại ProcessNameId (PID) của tiến trình (ví dụ: OneDrive) mà bạn muốn loại bỏ.

Hủy một tiến trình trong PowerShell
Hủy một tiến trình trong PowerShell

3. Thực hiện bước 4 (ProcessName) hoặc bước 5 (ID) bên dưới để biết cách bạn muốn kết thúc tiến trình.

4. Để kết thúc tiến trình bằng cách sử dụng ProcessName:

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Stop-Process -Name "ProcessName" -Force

Thay thế ProcessName trong lệnh trên bằng ProcessName thực (ví dụ: "OneDrive") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

Stop-Process -Name "OneDrive" -Force

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm một "ProcessName" bổ sung được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName" -Force

(Ba tiến trình)

Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName","ProcessName" -Force

5. Để kết thúc tiến trình bằng cách sử dụng ID (PID):

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

Stop-Process -ID PID -Force

Thay PID trong lệnh trên bằng Id thực (ví dụ: "11312") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

Stop-Process -ID 11312 -Force

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm một PID bổ sung được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

Stop-Process -ID PID,PID -Force

(Ba tiến trình)

Stop-Process -ID PID,PID,PID -Force

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Access is denied, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần chạy lệnh trong PowerShell với quyền admin thay thế.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 15/04/2021 11:19
3,52 👨 2.383
0 Bình luận
Sắp xếp theo