Cách thay đổi vị trí lưu trữ của Search Index trong Windows 10

Theo mặc định, Windows sẽ sử dụng chỉ mục (index) khi tìm kiếm để cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm nhanh hơn. Chỉ mục tìm kiếm (Search Index) chỉ bao gồm các vị trí bạn đã chọn. Những vị trí này có thể được lọc theo loại file (phần mở rộng), thuộc tính file và nội dung file bạn muốn lập chỉ mục.

Các file dữ liệu Search Index được lưu trữ trong vị trí thư mục %ProgramData%\Microsoft\Search\Data theo mặc định. Bạn có thể chọn lưu trữ chỉ mục ở bất kỳ vị trí nội bộ nào khác mình muốn. Bạn sẽ không thể chọn sử dụng phương tiện di động, mạng hoặc các vị trí bên ngoài làm vị trí lưu chỉ mục.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi vị trí lưu trữ của file dữ liệu Search Index trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện thay đổi.

Thay đổi vị trí lưu trữ của Search Index trong Indexing Options

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng), nhấn vào biểu tượng Indexing Options và đóng Control Panel.

2. Nhấn vào nút Advanced.

Nhấn vào nút Advanced
Nhấn vào nút Advanced

3. Nhấn vào nút Select new trong Index Location.

Nhấn vào nút Select new
Nhấn vào nút Select new

4. Duyệt đến và chọn vị trí mới (ví dụ: "D") bạn muốn lưu các file dữ liệu chỉ mục và nhấn OK.

Ghi chú: Vị trí mới là nơi các thư mục Search/Data sẽ được lưu.

Duyệt đến và chọn vị trí mới
Duyệt đến và chọn vị trí mới

5. Nhấn OK để áp dụng.

Nhấn OK để áp dụng
Nhấn OK để áp dụng

6. Nhấn Close.

Thay đổi vị trí lưu trữ của Search Index trong Registry Editor

1. Nhấn các phím Win+R để mở hộp thoại Run, nhập regedit và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes.

3. Điều hướng đến vị trí của key bên dưới trong Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search
Điều hướng đến vị trí của key
Điều hướng đến vị trí của key

4. Ở bên phải của key Windows Search, nhấp đúp vào giá trị chuỗi DataDirectory để sửa đổi nó.

5. Nhập đường dẫn đầy đủ của vị trí bạn muốn lưu trữ chỉ mục, thêm \Search\Data\ vào cuối đường dẫn này và nhấn OK.

Thêm \Search\Data\ vào cuối đường dẫn
Thêm \Search\Data\ vào cuối đường dẫn

6. Đóng Registry Editor.

7. Dừng và bắt đầu lại service Windows Search để áp dụng thay đổi.

Dừng và bắt đầu lại service Windows Search
Dừng và bắt đầu lại service Windows Search
Thứ Tư, 25/03/2020 11:22
52 👨 699
0 Bình luận
Sắp xếp theo